but1
   
   
  İZNİK KONSEY'İN DE NELER OLDU?
  İnciltürk sitesinden alınmıştır.
 

 

   
  Bu yazının amacı İZNİK KONSEYİNİN ne için toplandığını, ne konuları tartıştığını ve ne sonuçlar çıkardığını incelemektir. M.S. 324 yılında Konstantin, Edime yakınlarında bir meydan savaşında son rakibi Likinyus'u yenip büyük Roma İmparatorluğunun tek egemeni oldu. Konstantin, bugünkü İstanbul olan Bizans Şehrini başkent olarak seçtikten sonra, ona yeni 'Konstantinopolis' adini verdi. M.S. 312 yılında Milvian Köprüsü meydan savaşında Konstantin Mesih İnanlıları'nın (Hıristiyanların) inandıkları Allah'a yalvararak rakibi Maksentyus'u yenmiş ve bu zaferin sonucu Hıristiyanlığı kendi dini olarak benimser. Bazıları Konstantin'in ancak siyasal nedenlerle Hıristiyanlığı kabul ettiğini düşündükleri halde, kuşku yok ki, o kendi-sinin gerçek Mesih İnanlısı olduğu iddiasında bulunuyordu.

Hemen hemen üç yüzyıldan beri Mesih İnanlıları hor görülen bir azınlık halinde kalmış, puta tapan imparatorlarla valilerin elinden korkunç zulüm ve içkenceler görmüşlerdi. Oysa İmparator Konstantin'in zamanında Hıristiyanlık, ilk defa olarak yalnız hoşgörü değil, saygı gören ayrıcalıklı bir din oldu, Roma imparatorluğunun bazı kısmında Katoliklerle Donatçilar' arasında ortaya çıkan anlaşmazlığa çok üzülmüş olan Konstantin, doğudaki Mesih İnanlıları'nın durumunun daha iyi olacağını umuyordu ama, bu hususta hayal kırıklığına uğrayacaktı. Doğulu Mesih İnanlılar arasındaki İskenderiye kentindeki imanlılar topluluğunun 'gözetmeni' (başkanı) Aleksander ile onun yönetimi altında 'ihtiyar' (idareci) görevini yapan Aryus arasında bir fikir ayrılığı ortaya çıkmıştı.

  Konstantin'in amacı, Mesih İnanlıları topluluklarında mümkün olduğu kadar geniş ölçüde bir doktrin birliği sağlamaktı. Konstantin'in en büyük kaygısı imparatorluğunun istikrarı idi. Konseyin sonunda hangi dinsel görüşlerin benimseneceği ile pek ilgilenmiyordu. Konstantin için asil önemli olan, ne olursa olsun Mesih İnanlıları önderlerinden oy birliğini sağlamaktı. İznik konseyini tarihte çok önemli bir olay haline getiren iki husus vardı: konsey temsilcilerinin dünyanın her yerinden gelmesi ve kilisenin (Mesih İnanlıları topluluğunun) devlet ile olan yeni ilişkisi.
İznik Konseyi ile ilgili tek güvenilir bilgilerimiz, o zamanda veya az sonra yazılmış olan tarihsel belgelerde bulunmaktadır. Bu belgeler konsey başkanı olan Antakyalı Evstatyus'un bir eseri; (2) Atanas'in "İznik Konseyinin Kararları" adli eseri (M.S. 350-354 yıllarında yazılmıştır) ve 369 yılında Kuzey Afrikalı gözetmenlere yazdığı bir mektup; (3) Sezariyeli Evsebyus'un 325 yılında yazdığı bir mektuptan oluşmaktadır.
   
  İznik Konseyi ile ilgili aşağıda verilen bilgilerin hepsi bu üç yazarın eserlerine dayanmaktadır Konstantin'in kendisinin de katıldığı konsey M.S. 325 yılında 20 Mayıs'ta İznik'te toplandı. Temsilcileri dünyanın her yerinden çağrılan ilk kilise konseyi buydu. Bazıları İspanya ve Iran gibi çok uzak yerlerden gelen üç yüz küsur Mesih İnanlısı önderi bir araya toplandı. Onların birçoğu Konstantin'den önceki imparatorların zamanında korkunç işkenceler görmüş olan iman kahramanlarıydı. İsa Mesih'e olan inançları için bazıları bağlanıp kör edilmiş, başkaları kolsuz bacaksız kalmışlardı. Onların tek suçu imparatorun putuna tapmayıp yalnız Allah'a tapınmak istemeleri idi. Hiç kimse sanmasın ki, İznik Konseyinde toplananlar bir sürü açgözlü vicdansız papazlardı; aksine, bunların büyük çoğunluğu gerçek Allah adamlarıydı.

Konseyde Aryus'a karşı koyan en yetenekli konuşmacı genç ilahiyatçı Atanas'ti. Filistin'deki Sezariye gözetmeni (episkoposu) ünlü kilise tarihçisi Evsebyus orta bir görüşe sahipti. Evsebyus, Sezariye'de bulunan kendi topluluğunda yeni imanlıların vaftizinde kullanılan şu amentüyü (inançlar listesini) ileri sürdü:
   
  ......................
  İznik Konseyinde bulunan 300 küsur Mesih İnanlıları önderinden yalnız Aryus ile iki yanlısı Teonas ve Sekundus yukarıdaki amentünün altını imzalamak istemediler. Bunlar sürgün edildi. Bu amentünün hiç kimseye kaba kuvvetle kabul ettirilmediğini önemle belirtmek gerekir.

İznik Konseyinden önce birçok amentüler yazılmıştı ama, hepsi sadece bir iki Mesih İnanlıları topluluğunda kullanılıyordu. İznik amentüsü ise, dünyanın her yerinden bir araya gelen Mesih İnanlıları önderleri tarafından dinsel inançların doğruluğunu denemek için hazırlanan ilk belge idi; böylece bu belge, bütün inanlılar için geçerli olduğu iddia edilen ilk amentü sayılır. Yine de İznik Konseyinden sonra bile her yerel Mesih İnanlıları topluluğu (kilise) kendi amentüsünü türetmekte serbestti. Ta havarilerin yaşadığı l. yüzyıldan beri Mesih İnanlıları topluluklarında böyle amentüler kullanılmıştı. örneğin, M.S. ikinci yüzyılda Roma'daki topluluğun amentüsü şuydu:

"Her şeye gücü yeten Baba'ya; Kutsal Ruh 'tan ve bakire Meryem 'den doğmuş, Pontiyus Pilatus'un emriyle çarmıha gerilmiş ve gömülmüş, üçüncü gün de ölümden dirilmiş, göğe yükselmiş, Baba'nın sağında oturmakta ve oradan dirilerle ölüleri yargılamaya gelecek olan tek Oğlu Rabbimiz İsa Mesih'e; Ve Kutsal Ruh 'a, kutsal topluluğu (kiliseye), günahların bağışlanmasına ve bedenin dirilişine inanıyoruz " Yeni Ahit'te (İncil de) bile bazı amentüler vardır, örneğin, l. Korintilere 15:3-8: "Kutsal Yazılar uyarınca Mesih, günahlarımıza karşılık öldü, gömüldü ve Kutsal Yazılar uyarınca üçüncü gün ölümden dirildi. Kifas'a sonra On ikilere göründü. Daha sonra da beş yüzden çok kardeşe aynı anda göründü... Bundan sonra Yakup'a, sonra bütün elçilere havarilere) ve. bana (Pavlus'a) da güründü.
   
  İncil'de başka örnek olarak Romalılara 1:2-6, Filipililer'e 2:6-11, l. Petrus 3:18-22 ve başka birçok pasajlar gösterilebilir. Buna göre İznik Konseyinin İsa Mesih'in öğretilerini bozup yepyeni bir inanç sistemi türettiğini ileri sürmek olanaksızdır. Konsey, sadece bütün gerçek Mesih İnanlıları'nın ta başlangıçtan beri inandıkları öğretileri düzenli ve tek yorumlu bir şekle soktu. Yalnız Yeni Ahit'i (İncil'i) Allah'ın esiniyle yazmış olan havarilerin değil, "Kilise Babaları" denilen Klement, İgnatyus, Polikarp, Ireneyus gibi havarilerin yetiştirdiği kimselerin de ayni inançlara sahip olduklarını biliyoruz; çünkü hepsinin de yazılan hala mevcuttur. Bir tek örnek verelim. İgnatyus M.S. 112 yılında Efeslilere mektubunun 7. bölümünde şunları yazmıştır: "Rabbimiz İsa Mesih yegane Hekimdir. Hem bedeni, hem de ruhu vardır. Kadından doğmuş olmakla beraber başlangıcı yoktur. İsa insan vücuduna bürünmüş Allah'tır; ölümde gerçek yaşamdır; Meryem'in Oğlu Allah'ın Oğludur; önce sıkıntı çekmiş.sonra sıkıntıdan kurtulmuştur." (İgnatius'un Efeslilere mektubu 7(?):20)
   
  İznik Konseyinde çözülen diğer sorunlar. İmanlılar topluluğunu ve taşralı topluluk konseylerinin düzeni,gözet- menlerin (episkoposların) kutsanma töreni ve kıdem sırası İle çeşitli meselelerdi. Roma, Antakya ve İskenderiye,"eski geleneğe" uyarak üç en büyük gözetmenlik merkezi olarak tanındı; bu kentlerdeki imanlılar topluluklarının gözetmenlerine de "patrik" unvanı bağışlandı. Bu kararlar "İznik'in kanunu"adli belgede özetlenmiştir. İznik'te tartışılan başka önemli bir konu, Paskalya bayramının kutlanacağı gündü. (Paskalya, İsa Mesih'in ölümünden dirilişini anma günüdür.) Mesih İnanlıları bu bayramı değişik günlerde kutluyorlardı. İznik Konseyi, Paskalya bayramının Musevilerin Fısıh bayramına en yakın düşen pazar gününde kutlanacağına karar verdi. Eğer Fısıh bayramı zaten bir pazar gününe rastlamışsa, Paskalya bayramı ondan sonraki pazar gününe ertelenecekti. Önemle belirtilmeli ki, M.S. 325 yilinda toplanan İznik Konseyi, hangi kutsal yazıların kabul edileceğini, hangilerinin de atılacağını kararlaştırmak için toplanmadı.
   
  Konseye katılanların büyük bir yığın İncil'den dört tane sahte İncil seçen vicdansız papazlar oldukları hikayesi, ortaçağda türetilen gülünç ve çocukça bir yalandır. Kendi dinini desteklemek için böyle asilsiz, bilim ve tarihe aykırı efsaneler ve adi iftiralara baç vuranlar sadece kendi davalarına zarar verirler. İsa Mesih'e inananlar, Yeni Ahit'in (İncil'in) kapsadığı 27 kutsal yazıyı bir kilise konseyinin kararından dolayı değil, o yazıların üstün değerinden dolayı kabul etmişlerdir. Konseyde hem Aryus, hem de Atanas birbirine aykırı görüşlere sahip oldukları halde tezlerini desteklemek için ayni İncil metnini kullanıyorlardı. Aryus, kullanılan sözleri İncil'den alınması şartıyla herhangi bir amentüyü kabul edeceğini açıkça belirtti. İznik Konseyinden çok az önce M.S. 170 yıllarında Roma'daki Mesih İnanlıları topluluğu, Tanrı'nın sözü olarak kabul edilebilecek kutsal yazıların bir listesini hazırladı. M.S. 1740 yılında Milano kentinde L.A. Muratori tarafından bulunan ve böylece''Muratori Kanonu" olarak adlandırılan bu liste şu yazıları onaylamıştır:
   
  Matta, Markos, Luka, Yuhanna, Elçilerin (Resullerin) İşleri, Pavlus'un 13 mektubu, Petrus'un l. mektubu, Yuhanna'nın l. ve 2. mektubu, Yahuda'nın mektubu ve Esinleme (Vahiy) kitabi.
Muratori Kanonu'nun söz etmediği tek İncil kısımları İbranilere mektup, Yakup'un mektubu, Petrus'un 2. mektubu ve Yuhanna'nın 3. mektubudur. Bu yazıların listede bulunmamasının nedeni bilinmiyor; belki Muratori Kanunu'nun bazı yerlerinin yırtılmış ve eksik olduğundandır. Ayrıca ilk dört yüzyılda bazı Mesih İnanlıları'nın İbranilere mektubu, Yakup'un mektubunu, Petrus'un ikinci mektubunu, Yuhanna'nın ikinci ve üçüncü mektuplarını ve Yahuda'nın mektubunu hemen kabul etmedikleri bilinmektedir.

Buna rağmen bu altı mektup her zaman Mesih İnanlıları'nın çoğunluğunca kabul edilmiştir.İncil'in diğer kısımlarına gelince, bunlar Mesih İnanlıları tarafından başlangıcından beri Allah'ın Sözü olarak tanınmışlardır. M.S. 180 yılında ünlü Mesih İnanlısı yazar Ireneyus, İncil'in Matta, Markos, Luka ve Yuhanna kısımlarından söz ederek şunları yazmıştır: "Nasıl içinde yaşadığımız dünyanın dört bucağı..varsa, ve nasıl kilise bütün yeryüzüne yayılmışsa böylece İncil'in her yünden ölümsüzlük getiren ve insanların hayatını yeniden alevlendiren dört direği olması doğaldır.
   
  ....................
  Türkçe de Yeni Ahit'in tümüne İncil de denilir. Tekrar belirtilmeli ki, İznik Konseyi, ne İncil'in metnini tahrif etti, ne de insanlara sahte İncilleri zorla kabul ettirdi. İsa'nın Tanrılığına gelince, önceden gösterdiğimiz gibi İznik Konseyi yeni bir inanç uydurmamıştır. Zaten ilk yüzyıllarda Mesih İnanlıları veya Hıristiyanlık adini taşıyan hiçbir din akımı, İsa Mesih'in sadece bir insan olduğuna inanmazdı; bu, İsa'yı kabul etmeyen Yahudilere, putperestlere ve daha sonra Müslümanlara özgü bir inançtır.
   
  Aryus'a "İsa sadece bir insandır. Allah'ın kulu ve peygamberidir" gibi sözleri atfedenler, bu sözleri kendi kafalarından uydurmaktadırlar. İznik Konseyine katılan Evstatyus, Atanas ve Sezariyeli Evsebyus, konsey hakkında tek tarihsel kaynaklardır. Ne onların ne de Aryus'un eserlerinde İncil'in değiştirilmesi ya da İsa Mesih'in sadece insan olması konusunda bir şey belirtilmemiştir. Aryus'un kendisi M.S. 327 yılında İmparator Konstantin'e yazdığı mektubunda şunları söyledi: tı ve dirilerle 'ölüleri yargılamaya tekrar gelecek. .