but1
   
   
  HIRİSTİYAN AMENTÜLARI... (amentüs/iman esasları).
  Amentü, "inandım" demektir. İman esaslarını ifade eder
 

 

   
 

".....İznik amentüsü ise, dünyanın her yerinden bir araya gelen Mesih İnanlıları önderleri tarafından dinsel inançların doğruluğunu denemek için hazırlanan ilk belge idi; böylece bu belge, bütün inanlılar için geçerli olduğu iddia edilen ilk amentü sayılır....l. yüzyıldan beri Mesih İnanlıları topluluklarında böyle amentüler kullanılmıştı. örneğin, M.S. ikinci yüzyılda Roma'daki topluluğun amentüsü şuydu:... " (İnciltürk)

   
  "....Her şeye gücü yeten Baba'ya; Kutsal Ruh 'tan ve bakire Meryem 'den doğmuş, Pontiyus Pilatus'un emriyle çarmıha gerilmiş ve gömülmüş, üçüncü gün de ölümden dirilmiş, göğe yükselmiş, Baba'nın sağında oturmakta ve oradan dirilerle ölüleri yargılamaya gelecek olan tek Oğlu Rabbimiz İsa Mesih'e; Ve Kutsal Ruh 'a, kutsal topluluğu (kiliseye), günahların bağışlanmasına ve bedenin dirilişine inanıyoruz..... " (İnciltürk)

"...Yeni Ahit'te (İncil de) bile bazı amentüler vardır, örneğin, l. Korintilere 15:3-8: "Kutsal Yazılar uyarınca Mesih, günahlarımıza karşılık öldü, gömüldü ve Kutsal Yazılar uyarınca üçüncü gün ölümden dirildi. Kifas'a sonra On ikilere göründü. Daha sonra da beş yüzden çok kardeşe aynı anda göründü... Bundan sonra Yakup'a, sonra bütün elçilere havarilere) ve. bana (Pavlus'a) da güründü". (İnciltürk)
   
  Düşünebiliyor musunuz? Herşeye kendilerini karar verdikleri, HERŞEYİ SONRADAN İLAVE ETTİKLERİ okadar aşikar ki; "Yeni Ahitte BİLE amentüler vardı" diyebiliyorlar.
  Ellerindeki kitapların ne ALLAH'LA nede Hz. İSA ile ilişkisi olmadığını biliyorlar hatta bundan haz bile duyorlar gibi. Kendi seçtikleri yetki ve selahiyetlerni belirledikleri bir Tanrı, kendi elleri ile yazdıkları bir KİTAP sahibi olmak öyle kolay değil.
   
  İZNİK KONSİL AMENTÜSU M.S. 325 ve KADIKÖY KONSİL AMENTÜSU M.S.381
  1. Ben bir tek Tanrıya, göğün ve yerin, görünen ve görünmeyen kainatın yaratıcısı kadir-i mutlak Baba'ya
2. Bir tek Rabbe, bütün asırlardan önce Babadan doğan, Tanrının biricik oğlu İsa Mesih'e, Onun Tanrı olduğuna, Tanrı'dan doğduğuna, Işık olduğuna ışıktan doğduğuna, gerçek Tanrı olduğuna, gerçek Tanrı'dan doğduğuna, doğduğuna fakat yaratılmadığına, Baba île aynı tabiattan olduğuna, herşeyin onun vasıtasıyla yapıldığına, biz insanlar ve bizim kurtuluşumuz için semadan indiğine,
3. Kutsal Ruh vasıtasıyla Bakire Meryem'de bedene büründüğüne ve insan olduğuna
4. Ponce Pılatus zamanında bizim için çarmıha gerildiğine, ıztırap çektiğine ve mezara konduğuna
5. Kutsal yazılara uygun olarak üçüncü günde dirildiğine
6. Göğe çıktığına, Baba'nın sağına oturduğuna,
7. Ölüleri ve dirileri yargılamak üzere ihtişam içinde geleceğine ve onun saltanatına son olmayacağına
8. Rab olan, hayat veren Kutsal Ruh'a, Onun Baba ve oğuldan neş'et ettiğine, Baba ve Oğulla birlikte aynı tapınmaya ve ihtişama layık olduğuna, Peygamberler vasıtasıyla konuştuğuna
9. Bir, kutsal, katolik (evrensel) ve Apostolik (Havarilere kadar varan) Kilise'ye inanırım
10. Günahların affı için bir tek vaftiz kabul ederim
11. Ölülerin dirilmesini
12. Ve Gelecek dünyayı beklerim.
   
  KATOLİK HIRİSTİYAN AMENTÜSU (amentüs/iman esasları) Amentü, "inandım" demektir. İman esaslarını ifade eder
  l- Ben, yeri ve göğü yaratan, herşeye Kadir Baba Tanrı'ya,
2-Ve Efendimiz olan, O'nun biricik oğlu İsa'ya;
3-Ruhü'l-Kudüs'ten gebe kalana;
4-Ve bakire Meryem'den doğana;
5-O'nun Pontus Pilatus'tan zulüm gördüğüne,
6-Çarmıha gerildiğine, öldüğüne, gömüldüğüne,
7-Cehennemlere indiğine,
8-Üçüncü gün, tekrar canlandığına,
9-Göklere çıkıp, Kadir olan Baba Tanrı'nın sağına oturduğuna,
10-Oradan gelip ölüleri dirileri hesaba çekeceğine;
11-Ruhü'l-Kudüs'e,
12-Mukaddes Katolik kilisesine;
13-Azizlerin cemaatına;
14-Günahların affedileciğine,
15-Vücudun tekrar canlanacağına;
16-Ebedi hayata...inanırım.
   
  HIRİSTİYAN OLMANIN 12 ŞARTI OLAN HAVARİLER AMENTÜSU
  1. Ben Tanrı'ya, göğün ve yerin yaratıcısı kadir-i mutlak Baba ya,
2. Onun biricik oğlu Rabbimiz İsa'ya,
3. Bakire Meryem ve Kutsal Ruh tan doğmuş olduğuna
4. Pılatus zamanında ıztırap çektiğine, çarmıha gerildiğine, öldüğüne ve gömüldüğüne
5. Cehennemlere indiğine, üçüncü günde ölüler arasından dirildiğine,
6. Göklere yükseldiğine, kadir-i mutlak babanın, Tanrının sağına oturduğuna
7. Oradan ölüleri ve dirileri yargılamak üzere geleceğine,
8. Kutsal Ruha
9. Kutsal Katolik Kilisesine
10. Günahların bağışlanacağına
11. Bedenin dirileceğine
12. Ebedi hayata inanırım.
   
  ORTODOKS AMENTÜSU
   
  Katoliklik gibi Ortodoksluk da 4. Ekümenik konsil olan Kadıköy Konsili'nin kararlarını tanıyan bir kilisedir ancak. Ortodoks kilisesi sadece ilk 7 konsili tanımış bundan sonra yapılanları geçersiz saymıştır.
   
  KADIKÖY KONSİLİNDE ALINAN KARARA GÖRE:
  Meryem ve İsa'nın tanrısal doğası

İSA'da hem insani hem de tanrısal özellikler bulunmaktadır, bu özellikler Meryem İsa'yı doğurmadan önce de bulunmaktaydı. İsa Tanrı olarak baba ile aynı özden, İnsan olarak da günahlar hariç insanlarla aynı özdendir. Dolayısıyla Meryem sadece İnsan olan İsa'nın değil Tanrı olan İsa'nın da anasıdır ve ona Tanrı Anası anlamına gelen Theotokos denilmelidir.
   
  Bu farklı doğalar birleşmeden sonra hiçbir şekilde değişime uğramayıp kendi özelliklerini muhafaza etmişlerdir.
Çarmıhta acı çeken İsa'nın sadece İnsani doğasıdır, bu acı Tanrısal doğa'ya dokunmamıştır.
Aslında Diofizit görüşe yakın olan bu karara itiraz eden Monofizit piskoposlar kendi bağımsız kiliselerini kurmuşlardır.

Ortodoks Kilisesi, her ülkede ayrı örgütlenmişdir. Her bağımsız ortodoks kilisenin bir başpiskoposu ve ona bağlı piskoposları bulunur. Başpiskopos kendi piskoposlarını seçer ve piskoposlarından oluşturduğu meclis ile (Sen Sinod) şehirlerin veya bölgelerin başında bulunan piskopos ya da metropolitleri vasıtasıyla tüm ülkedeki kiliselerin dini reisi olur.

Patrik, Katoliklikteki gibi devlet başkanı statüsünde değildir, diğer kendisi de bir başpiskopos olup sadece saygınlık bakımından diğerlerinden üst seviyededir ancak diğer başpiskoposların yönetim bölgelerine müdahale yetkisi yoktur.
Ortodokslukta Patriklerin ya da piskoposların yanılmazlık özellikleri yoktur bunun ifadesi dahi şirk kabul edilir.

(
Yanılmazlıklarının olduğunu nasıl kabul etsinler? Her ortodoks kilisesi bağımsızdır. merkeze bağlı değildir ve birbirlerine üstünlükleri yoktur.Eğer kendilerini Tanrının sözcüsü ve yanılmaz olduklarını ilan etselerdi; bağımsız kilise sayısınca sözcü ve yanılmaz patrik olurdu. Aradan birileride sıyrılıp çıkmasın diyede bu eylemi şirk olarak kabul etmişlerdir.)
   
  KATOLİK KİLİSESİNDEN AYRILMASI ( Katolik Kilisesi ile Kutsal Ruh'un kaynağı ile ilgili bir tartışma sonucu görüş ayrılığına düşmüşler.)
  Ortodoksluğa göre Kutsal Ruh, Baba'dan çıkmışken.
Katolikler'e göre Baba ile Oğul'dan çıkmıştır.

Patrik ruhani başkandır, yanılabilir.
Roma Katolik Kilisesi evrensel değildir, papa gibi o da yanılabilir.
Ruh-ül Kudüs, Sadece Baba'dan çıkmıştır.
İsa hem insan, hem tanrı tabiatına sahiptir.
Sadece Meryem ve aziz ikonalarına saygı gösterilir

Komünyon (Kudas) ayininde ekmek mayalı olmalıdır ve şarap sulandırılmalıdır.
7 sakrament vardır.
Patrik, başpiskopos, piskopos ve keşişler dışındaki papazlar evlenebilir.
Sadece ilk 7 konsilin kararları kabul edilmelidir.
   
  Bu ayrım sonucu Roma Kilise'si 1054 yılında Ayasofya'ya gönderdiği bir belge ile Ortodoksluk'tan tamamen ayrılmıştır ve iki kilise karşılıklı birbirlerini aforoz etmişlerdir.
1204 yılında 4. Haçlı seferleri sırasında, Haçlı ordusunun İstanbul'u yağmalayıp, Ortodoks kiliselerini basıp ortodoks rahiplerini öldürmesi üzerine nefret daha da artmıştır.
1964 yılında dönemin Papa'sı VI. Paul ile İstanbul Patriği Athenagoras karşılıklı olarak aforozları kaldırmışlardır.
   
   
  ESKİ ve YENİ AHİT'TE,  TANRI PEYGAMBER AMENTULARININ TEMELİNİ OLUŞTURAN   İFADELER
   
  Demek ki, Allah'ın, ortaya çıkartmalarını istediği kitap, aynı isimle anılan, bugünkü kitaplar değil. Ama "biz onların yolundayız diyenler" aynı ismi, verdikleri kitapları, bedava dağıtıp, okuyorlar ve okutuyorlar. Sonra kalkıp, "o kitaplardaki Amentü altında buluşalım" diyorlar. O halde; Ehli-Kitap denilenler, bugün "aynı Tanrıya inanıyoruz hadi gelin ortada buluşalım" diyenler değil. Çünkü; amentü içindeki, konu başlıklarının içeriğine bakıldığında, ortaya Kur'an'la, Hz. Muhammed'le tanımlanan ALEMLERİN RAB'Bİ OLAN ALLAH yerine, MERYEM'DEN DOĞMA İSA SURETİNE BÜRÜNMÜŞ BİR OĞUL TANRI İLE OĞLU OLAN BİR BABA TANRI ÇIKIYOR. Allah'ın kullarından birini ONUN PARÇASI KABUL ETMEK ÇIKIYOR.
   
  BUNU BEN SÖYLEMİYORUM, PAPA 16.BENEDİKT SÖYLÜYOR

Tanrı'nın insanlığın kurtuluşu için Beytüllahim'de Meryem'den doğarak, İsa suretinde yeryüzüne inişinin kutlandığını belirterek, 16. Benedikt Vatikan Aziz Petrus Meydanı Noel yortusu mesajı
   
  PAPA 2. JOHN PAUL'de TANRININ ANNESİNİ ANLATIYOR.
Katoliklerde (tabiki ayrılıklar oluncaya kadar tüm mezheplerde) Meryem GÖK TANRIÇASI olarak görülmüş tapınılmış ve PAPA'ya göre; (korumaya devam eden) TANRININ ANNESİNE tapınılmaya devam edilmeli.
   
  THEOTOKOS ANNE TANRIÇA / TANRIYI KUCAĞINDA TUTAN
   
  ORTA YOL
   
  ONLARLA AMENTÜDE İTTİFAK EDİYORUZ DİYENLER, ACABA NELER ÜZERİNDE İTTİFAK ETMİŞ OLABİLİRLER. ANCAK AYNI DİNE SAHİPLERSE  İTTİFAK ETMİŞLERDİR. HATTA KENDİ İNANÇSIZLARINA KARŞI İTTİFAKLARDA KURMUŞLARDIR.
  HIRİSTİYAN AMENTU
   
  HIRİSTİYAN İTTİFAKI
   
  BURADA ALLAH'IN EMRETTİĞİ İMANI ESASLARINDAN NE VAR. SADECE OĞUL İSNAT ETMEK BİLE İMANDAN ÇIKMADIR VE EN BÜYÜK ŞİRKTİR. BİR MÜSLÜMANIN; MÜSLÜMAN İMANI İLE KALIPTA, YUKARIDAKİ ESASLARLA, AMENTÜDE İTTİFAK HALİNDEYİZ, DEMESİ MÜMKÜN DEĞİLDİR.
   
  ONLAR, YUKARIDAKİ MADDELERE BAĞLILIKLARINI BİLDİRMİŞ, O KONUDA, İTTİFAK KURMUŞ OLABİLİRLER.
KENDİLERİNE İSEVİ MÜSLÜMAN GİBİ TANIMLAMALARDA YAPABİLİRLER AMA ONLAR, ALLAH'IN BELİTTİĞİ İMAN ESASLARINDAN KOPMUŞLARDIR.
   
  ONLARIN DÜNYASINDAKİ TANRI İNANCI İNSAN YAŞAMINDA BİR KESİT GİBİ:

RÜŞVET ALMAYAN ama RÜŞVET VEREN  İSRAİL'in / YAKUP'un TANRISI.
ÖLÜMÜDE "ÖLÜM DİYARINA VERECEĞİ" FİDYEYLE / RÜŞVETLE ÇÖZECEĞİNİ MÜJDELEYEN İSRAİL'in / YAKUP'un TANRISI.
RÜŞVET ALMAYAN DERKEN "RÜŞVET ALAN TANRILAR VAR" İLANINI DOĞRULAYARAK, AZAZEL'E RÜŞVET FİDYE VEREN İSRAİL'İN TANRISI.
HALKIM DEDİKLERİNİ MISIR'I BAŞKA BİR GÜCE (Tanrı olarak kabul ettikleri varlıklardan biri olmalı) FİDYE VEREK KURTARDIĞINI İLAN EDEN İSRAİL'in / YAKUP'un TANRISI.
ÖLÜLER DİYARINA VERECEĞİ FİDYEDEN HİÇ PİŞMANLIK DUYMAYACAĞINI BELİRTEN yani OLAYLARIN SONUNU KESTİREMEYEN İSRAİL'in / YAKUP'un TANRISI

Yasa Kitabı...10:17 Çünkü TANRINIZ RAB, TANRILARIN TANRISI, RABLERİN RABBİDİR. O kimseyi kayırmayan, RÜŞVET ALMAYAN, ULU, GÜÇLÜ, HEYBETLİ, TANRIDIR,

Luka............1:68 «İsrail'in Tanrısı olan Rab'be övgüler olsun! Çünkü HALKININ yardımına gelip onları FİDYEYLE KURTARDI.
Yeşaya........43:3 Çünkü senin Tanrın, İSRAİL'in KUTSALI, Seni kurtaran RAB benim. FİDYEN olarak MISIR'ı, SANA KARŞILIK Kûş ve Seva DİYARLARINI VERDİM.
Hoşea.........13:14 ‹‹Onları FİDYEYLE kurtaracağım ÖLÜLER DİYARININ ELİNDEN, Ölümden FİDYEYLE kurtaracağım. Felaketin nerede, ey ölüm? Yıkıcılığın nerede, ey ölüler diyarı Hiç PİŞMANLIK duymayacağım.
   
   
  ALLAH KUR'AN'I KERİM DE SÖYLE BUYURUYOR...

43 - ZUHRUF.......87.Andolsun, onlara kendilerini kimin yarattığını sorsan elbette, “Allah” derler. Öyleyken nasıl döndürülüyorlar?
43 - ZUHRUF.......88.Onun (Muhammed’in), “Ya Rabbi!” demesine andolsun ki, şüphesiz bunlar iman etmeyen bir kavimdir.
29 - ANKEBUT....61.Andolsun, eğer onlara, “Gökleri ve yeri kim yarattı, güneşi ve ayı hizmetinize kim verdi?” diye soracak olsan mutlaka, “Allah” diyeceklerdir. O halde nasıl(haktan) döndürülüyorlar?
   
  ONLARSA ÜZERİNE BASA BASA "TANRININ OĞULLARI VAR" DİYORLAR. TANRININ OĞLU değil OĞULLARININ  var olduğunu hemde TANRI ile TOPLANTILAR yaptığını söylüyorlar. Adem'in yaratılan değil, TANRI OĞLU olduğunun  "her harfi Tanrıdan" dedikleri kitaplarına giriş yapmışlar. İsa'ya Kutsal Davut soyu maskesi altında secere vererek İSA'larının Hz. İSA olmadığını defalarca vurgulayanların hangi AMENTÜLARINDA tevhid inancının izleri olabilir.

Pagan Putperes dinlerde de mutlaka bir adet BAŞ tanrı var. Onlar PUTPERES inanç sahipleri olarak, ancak onların amentuları ile ortak yönlerini karşılaştırabilirler. İlahi vahiylerle bildirilmiş isimleri kullanarak, ilahi vahiylerin genel tanımlarını kapak ismi yaparak "AMENTÜLAR BİR" havası estirmiş olmaları / estiriyor olmaları, onların PAGAN İNANÇLARA sahip olduklarını örtemez.
   
   
  Çok Tanrı inançlarını gösterebilmek için, İNGİLİZCE AHİT kitaplarına bakmak yeterli. Müslüman ülkelerde üzerini örttükleri, yaldızladıkları, bu çok Tanrılı inancı ifade eden deyimler, kendi ülkelerinde yani ÇOK TANRI İNANÇLARININ hüküm sürdüğü yerlerde, Deccaliyet örneği göstererek değiştirdikleri / parlattıkları deyimleri olduğu gibi kullanmışlar. TANRININ OĞULLARI tanımını Türkiye'de basılan, dağıtılan ESKİ AHİT kitaplarında, Melekleri çağrıştıran "İLAHİ VARLIKLAR" (DIVINE ASSETS) tanımlamasıyla değiştirmişler. Tek Tanrılı din taklidi yapmak kolay değil. Bu örnekler her konuda her ifadede oldukca çok olmalı.

İngilizce BASKILI Eski Ahit kitabında TANRININ OĞULLARI
Genesis/Yaratılış..6:2 that the SONS OF GOD saw the daughters of men that they were fair; and they took them wives, whomsoever they chose
Yaratılış/Genesis..6:2 TANRININ OĞULLARI, insan kızlarının güzelliğini görünce beğendikleriyle evlendiler.....
Türkçe yazılmış Eski Ahit kitabında İLAHİ VARLIKLAR
Yaratılış...............6:2 İLAHİ VARLIKLAR, insan kızlarının güzelliğini görünce beğendikleriyle evlendiler.

İngilizce BASKILI  Eski Ahit kitabında TANRININ OĞULLARI
Genesis/Yaratılış...6:4 The NEPHILIM were in the earth in those days, and also after that, when the SONS OF GOD came in unto the daughters of men, and they bore children to them; the same were the mighty men that were of old, the men of renown.
Yaratılış/Genesis...6:4 TANRININ OĞULLARI insan kızlarıyla evlenip çocuk sahibi oldukları günlerde ve daha sonra yeryüzünde NEFİLLER vardı. Bunlar eski çağ kahramanları..
Türkçe BASKILI  Eski Ahit kitabında İLAHİ VARLIKLAR
Yaratılış................6:4 İLAHİ VARLIKLARIN insan kızlarıyla evlenip çocuk sahibi oldukları günlerde ve daha sonra yeryüzünde NEFİLLER vardı.......

İngilizce BASKILI  Eski Ahit kitabında TANRININ OĞULLARI
Job / Eyüp...........1:6 Now it fell upon a day, that the SONS OF GOD came to present themselves before the LORD, and SATAN came also among them.
Eyüp / Job...........1:6  Bir gün TANRININ OĞULLARI RABbin HUZURUNA ÇIKMAK için geldiklerinde, ŞEYTAN da ONLARLA GELDİ.
Türkçe BASKILI  Eski Ahit kitabında İLAHİ VARLIKLAR
Eyüp...................1:6 Bir gün İLAHİ VARLIKLAR RABbin HUZURUNA ÇIKMAK için geldiklerinde, ŞEYTAN da ONLARLA GELDİ.

Tanrı olarak edindiklerinin OĞULLARI olduğu gibi, hep birlikte ŞEYTANLA toplantılar yapıyorlar. Mutlaka Toplantı sonrası kokteyler düzenleyip eğlencelerde yapıyorlardır.

Mezburlar/Zebur...2:4 GÖKLERDE OTURAN RAB GÜLÜYOR, Onlarla EĞLENİYOR.

Bu tanılamaları yapan ifadeler çerçevesi içinde; Tanrı olarak işaret ettikleri ne olabilir? Eğlenen Tanrı, elbette OĞULLARINDAN  birine bile ilgi gösterilmesini kıskanır.

Tanrı olarak edindiklerinin bu toplantıları sadece OĞULLARI ve ŞEYTANLA yapmakla yetinmeyip BAŞKA TANRILARLADA TOPLANTILAR yaptığı, yine "her harfi Tanrıdan" dedikleri kitaplarında TANRI anlatımıyla yer alıyor.

Zebur……82:1 TANRI YERİNİ ALDI TANRISAL KURULDA, Yargısını açıklıyor İLAHLARIN ORTASINDA:
Zebur……82:2 ‹‹Ne zamana dek haksız karar verecek, Kötüleri kayıracaksınız? --iSela
Zebur……82:3 Zayıfın, öksüzün davasını savunun, Mazlumun, yoksulun hakkını arayın.
Zebur……82:4 Zayıfı, düşkünü kurtarın, Onları kötülerin elinden özgür kılın.››
Zebur……82:5 Bilmiyor, anlamıyorlar, Karanlıkta dolaşıyorlar. Yeryüzünün temelleri sarsılıyor.
Zebur……82:6 ‹‹ ‹SİZ İLAHLARSINIZ› DİYORUM, ‹YÜCELER YÜCESİNİN OĞULLARISINIZ HEPİNİZ
Zebur……82:7 Yine de İNSANLAR GİBİ ÖLECEKSİNİZ, Sıradan bir önder gibi düşeceksiniz!››

Cinlerle irtibatta olan İnsanları Tanrısallaştırdıklarına göre, CİN'leride Tanrısallaştırmış olmaları işin ilk etabı değil miydi?. Zaten Taptıklarıda onların arasından seçip İttifak kurdukları değil mi? Çok Tanrı inancıda, GÖKSEL EGEMENLİK savaşlarıda, "Yeryüzünde olan olayların hepsi Göklerde de oluyor" demeleride, CİNLERİN bir kısmını iyi-kötü Melek, bir kısmını aziz-evliya, bir kısmını ulular, bir kısmını iyi-kötü Ruhlar, bir kısmınıda TANRI ilan etmelerinden kaynaklanmıyor mu?

Açık açık her fırsatta ÇOK TANRIYICIYIZ" ilanları yapanların hangi AMENTULARINDA aynılık olabilir? Bizlerin TANRI anlayışı aşağıdaki "TABLODA olduğu gibidir" diyenlerin, Tanrı tariflerini aşağıdaki TABLOYA benzer yapanların, (tablolardaki canlandırmalarda kitaplarından kaynaklanan esinlenmeler sonucu olmalı) İLAHİ DİN olma olasılığı var mı da AMENTULARIMIZ BİRDİR çağrıları yapılabiliyor.

DİNLERİN DİYALOĞUNA MÜSLÜMANLARI çağıranların HİÇ Mİ? "ALLAH" korkusu yoktur. "AMENTÜLARIMIZ birdir" TELLALLİĞİNE soyunmuş olanlar hiç mi "ALLAH" korkusu duymazlar.

"Acaba" diyor insan; "Tevhid imanı yöneldikleri "ALLAH'ı", onların elleriyle yazdıkları (kitaplarındaki) ifadelerle  nitelendirmeleri /  mizansenlerinin içindeymiş gibi göstermeleri, onların Tanrı inancıyla Tevhid imanını eşitlemek istemeleri, yüreklerinin kabuk bağlamasından mı ileri geliyor?

Açıkca her adımlarında, her ifadelerinde "Müslümalığı kabul etmeyen yani "AMENTULARIMIZ bir değil" diyen hatta, din olarak bile görmeyenlerin kucağına Müslümanları adresliyenlerin, PUTPERES inançlılarla   İTTİFAKLAR kuranlar olduğu  belli değil mi?
Vatikanla İNANÇSIZLARA karşı İTTİFAKLAR kurduk diye ilanlar yapanların, inançsızlar olarak kastettiklerinin kimler olduğu ortada değil mi? Onların inançsız gördükleri bizleriz. Elbette kurdukları ittifaklarda bizlere karşıdır.

Müslümanlık "İslam Arap HALKLARINDAN KAYNAKLANAN bir dindir." diyenlerle DİNLERİN DİYALOĞUNA davette bulunmaları, Müslümanları ateşe itmek  olduğu ortada değil mi?

Müslümanları tehlikeye karşı uyarmayıpta, gidilen yolu, kurulan ittifakları "İSEVİ-MÜSLÜMANLIK, ONLARDA ÇEVEŞEN OKUYOR, HÖŞGÖRÜ İKLİMİ, MEDENİYETLERİN BULUŞMASI, HEPİMİZ İBRAHİMİ DİNLERİZ" yaldızlarıyla ateş yolunu gizlemek ancak DECCALİYET tanımı ile açıklanmaz mı?
   
  BABA TANRI STV BABA
   
  Yahudilik içinde köklü bir yer edinmiş olan TANRININ OĞULLARI inancı, Yahudi olan kutsal metin yazarı Luka tarafından da Hıristiyanlığa taşınmış.Luka; TANRI OĞLU kavramını, ADEM seceresi ile  daha Yeni Ahit'te  İSA anlatımına başlamadan aktarmış. Böylece, HIRİSTİYANLIĞIN ÇOK TANRILI DİN olmasının ilk adımını  atarak, çok tanrılı dinin oluşmasına temel teşkil etmiş. "Kökümüz Yahudilikten dolayı ÇOK TANRIYA alışık olduğuna göre, İSA'yla gelende mutlaka öyle olmalıdır" diye kitaplarını yazmış. (Luka İsa'yı araştırmaları sonucu kaleme aldığını kendisi söylüyor. "Titiz bir arastırmacıyım" diyor. "İSA dedi ki" demiyor.)

Adem'i de Tanrının oğlu / SON OF GOD olarak kabul edenler için İSA tanrının oğludur  / SON OF GOD demek çok kolay olmuş olmalı. İnançlarında var olan SONS OF GOD / Tanrının oğulları inanışları İSA ile TAPINMALARINA resmen girmiş.

Luka 3:38 Enoş oğlu, Şit oğlu, Âdem oğlu, TANRI OĞLUYDU.
English Standard Version (©2001)
Luke...3:38 the son of Enos, the son of Seth, the son of Adam, the SON OF GOD.
New American Standard Bible (©1995)
Luke...3:38 the son of Enosh, the son of Seth, the son of Adam, the SON OF GOD.
International Standard Version (©2008)
Luke...3:38 the son of Enos, the son of Seth, the son of Adam, the SON OF GOD.

İsa'ya Tanrı oğlu diyenler, ona sonradan Davut kutsal soyundan baba uydurma, secereler icad etme yoluna giderek, İSA'larının BABASIZ DOĞAN Hz. İSA olmadığını her fırsatta ilan ediyorlar. Bu tür duyurularla Hz. İsa ile ilişkilerinin olmadığını,  zaten kendilerinin TEVHİD inancı taşımak gibi, tek ilahlı bir din olmak gibi niyetleri olmadığını defalarca ortaya koymuş olmuyorlar mı?
 
Pavlus ve ekibinin asıl amacının, tek ilahlı dine  çağrılarda bulunan Hz. İsa'nın tebliğlerini bozmak, davetleriyle Tevhid inancına  açtığı yolu kapamak, atalarının örtmüş olduğu vahiylerin üzerinin tekrar açılmasını engellemek  olduğu anlaşılmıyor mu?

Müslüman mahallesinde Salyangoz satmayı bir kez kafaya koymuşlar. Ama ekmek içi protein deposu ama ekmek arası bol ketçaplı. Şifa niyetine ama şurup halinde ama draje halinde. ama Dinlerin diyaloğuyla ama Amentü birlik çağrılarıyla, ama İsevi müslümanlık ilanlarıyla ama program önü-arası-arkası geçirilen jeneriklerde
   
  AYASOFYA HAÇI
   
  ALLAH'A, TANRI DİYEBİLİR MİYİZ.?...Tanrı; tüm sapkın dinlerin ve pagan inançlarının tapındıkları ikonların genel ismi olduğundan, Allah'a, "tanrı" diyemeyiz
  ALLAH KUR'AN'I KERİM DE SÖYLE BUYURUYOR...
  9 - MERYEM.....65. (O), göklerin, yerin ve bunlar arasında bulunan şeylerin Rabbidir. O'na kulluk et ve O'na kullukta sabret. Hiç O'nun adıyla anılan birini biliyor musun?
   
  "Hiç O'nun adıyla anılan birini biliyor musun?" diye sorulduğuna göre, İsmin, tek ve özel olması gerekiyor.Herşeye isim babalığı, sponsorluğu yapan, bol bol sıfat olarak kullanılan, Kutsal ilan edilen herşeyin ismi olabilen TANRI tanımı, "ALLAH" için kullanılamaz
   
  2 Tarihler ............2:5 "Yapacağım tapınak büyük olacak. Çünkü TANRIMIZ BÜTÜN TANRILARDAN BÜYÜKTÜR.
Yasa Kitabı........7:9 Tanrınız RAB'bin TANRI OLDUĞUNU BİLİN. O GÜVENİLİR TANRIDIR ..................................

Yasa Kitabı.......10:17 Çünkü Tanrınız RAB, TANRILARIN TANRISI, RABLERİN RABBİDİR. O kimseyi kayırmayan, RÜŞVET ALMAYAN, ulu, güçlü, heybetli Tanrıdır.
Yeşu.................22:22 ‹‹TANRILARIN TANRISI RAB, TANRILARIN TANRISI RAB her şeyi biliyor; İSRAİLde bilecek. Eğer yaptığımızı, ...........

Daniel...............11:36 ‹‹Kral dilediği gibi davranacak. Kendini BÜTÜN TANRILARDAN, daha yüce gösterecek, TANRILARIN TANRISINA karşı duyulmamış sözler......
Daniel................2:47 Daniele, ‹‹Madem bu gizi açıklayabildin, Tanrın gerçekten TANRILARIN TANRISI, kralların Efendisi›› dedi, ‹‹Gizleri açan Odur.››

1 Tarihler...........17:5 İsrail halkını Mısır'dan çıkardığım günden bu yana tapınakta oturmadım. Bir çadırdan öbür çadıra, orada burada konaklayarak dolaştım.

Yasa Kitabı.........32:17 TANRI OLMAYAN CİNLERE, Tanımadıkları ilahlara, Atalarınızın korkmadıkları, Son zamanlarda ortaya çıkan Yeni ilahlara kurban kestiler.

Ezra................. 7:15 Benim ve danışmanlarımın Yeruşalim'de KONUT KURAN İsrail'in Tanrısı'na gönülden verdiğimiz altını, gümüşü birlikte götürmelisin.

Mısırdan Çıkış....32:27 Musa şöyle dedi: "İsrail'in Tanrısı RAB diyor ki: 'Herkes kılıcını kuşansın. Ordugahta kapı kapı dolaşarak kardeşini, komşusunu, yakınını öldürsün.'"

Yasanın Kitabı....7:6 "Siz Tanrınız RAB için kutsal bir halksınız. Tanrınız RAB, öz halkı olmanız için, yeryüzündeki bütün halkların arasından sizi seçti.

KİMLERİN TANRISI DİYORLAR? "İsrail'in Tanrısı" DİYORLAR. Sadece İsraillilere ait bir Tanrı. Sadece onları düşünen, onları koruyan, diğer tüm ulusları yok etmeye çalışan İSRAİL'LİLERE AİT BİR TANRI.

Amentümuz aynı, aynı ALLAH'A İNANIYORUZ" diyenlere duyrulur. "Amentu'da biriz, Ana konularda anlaştık Teferruatta ayrılıklarımız var" diyenler çoktan din değiştirmişlerde bizlerin haberleri olmamış anlaşılan.

Kaç tanrı var? Yetkiler ve güçlerin devredildiği Oğul tanrı inancı, din sistamlerinin bel kemiğini oluşturuyor.Çünkü kurtulacaklarına inanmalarını sağlayan en büyük havuç o kabulleri. Vaadcinin iş başında olduğu, kitaplarında yazarak, hayallerine yol gösterdikleri sistem. Her şey İsa'nın tam yetkili Tanrılığı üzerine kurulmuş. İkinci iyi Tanrıyı İnanç sistemlerinden çıkartın, ortada din adına bir şeyeleri kalmaz.(İkinci iyi tanrı diyorum çünkü çok sayıda Tanrının varlığına inanıyorlar ama içlerinden seçtiklerine tapıyorlar.) Tanrının sağında oturan TANRI İSA

1 Petrus .............3:22 Göğe çıkmış olan Mesih, Tanrı'nın sağındadır. Melekler, yetkiler ve güçler O'na bağlı kılınmıştır.
1 Petrus .............1:3-4 Rabbimiz İSA MESİH'in TANRISI ve BABASINA övgüler olsun. .........
   
  Rab dedikleri nasıl bir yapıya sahip. Oturan, kalkan, yemek yiyen, arkası olan yani vucutlanmış bir yapıya sahip..

Tekvin/Yaradılıs...18/1 İbrahim günün SICAK SAATLERİNDE Mamre meşeliğindeki çadırının önünde otururken, RAB kendisine göründü.
Tekvin/Yaradılıs...18/2 İbrahim karşısında ÜÇ ADAMIN durduğunu gördü. ONLARI görür görmez karşılamaya koştu. Yere kapanarak birine,
Tekvin/Yaradılıs...18/4 "Biraz su getirteyim, ayaklarınızı yıkayın. Şu AĞACIN ALTINDA dinlenin.

Tekvin/Yaradılıs...18/8 İbrahim hazırlanan BUZAĞIYI yoğurt ve sütle birlikte götürüp KONUKLARININ ÖNÜNE koydu. ONLAR YERKEN, o da yanlarında, ağacın altında bekledi.
Tekvin/Yaradılıs...18/10 RAB,......."O zaman karın Sara'nın bir oğlu olacak." Sara RAB'bin ARKASINDA, çadırın girişinde durmuş, dinliyordu.
Tekvin/Yaradılıs...18/15 Sara korktu, "Gülmedim" diyerek yalan söyledi. RAB, "Hayır, güldün" dedi.

Bu yazılar böyle devam ediyor. Üç adamdan ikisi, Lut'un bulunduğu şehre, melek olarak giriyor (yemek yiyen melekler).
Tekvin/Yaradılıs...19/1 İki melek akşamleyin Sodom'a vardılar. Lut kentin kapısında oturuyordu. Onları görür görmez karşılamak için ayağa kalktı. Yere kapanarak,

3. ADAM ise RAB'ın ta kendisi. İbrahimin karısına çocuk vaad eden Adam. Daha sonra RAB / 3. Adam beyin jimlastiği / fikir irdelemesi yaparak yapacağı şeyleri gizlememye ve sözlerini tutmaya karar veriyor.

Tekvin/Yaradılıs...18/17 RAB, "Yapacağım şeyi İbrahim'den mi gizleyeceğim?" dedi,
Tekvin/Yaradılıs...18/19 İbrahim'i, doğru ve adil olanı yaparak yolumda yürümeyi oğullarına ve soyuna buyursun diye seçtim. Öyle ki, ona verdiğim sözü yerine getireyim."

Amentumuz aynı diyenlere duyrulur. O çağrıları yapanlar eğer, yukarıdaki tanım çerçevesi içinde Rab'lere inanıyorlarsa, Amentudaki birlik sözlerini yanlış mahallede sarfediyorlar. Müslüman mahallesinde, Kur'an'ı Kerim bağlılarının olduğu mahallede, TELLALLİK yapıyorlar. Onların Amentusu ile Tevhit inancının Amentusu bir olabilir mi?
   
  Yuhanna (John)...14/9 İsa, «Filipus» dedi, «bunca zamandır sizinle birlikteyim. Beni daha tanımadın mı? Beni görmüş olan, Baba'yı görmüştür. Sen nasıl, `Bize Baba'yı göster' diyorsun?
Yuhanna (John)...14/10 Benim Baba'da, Baba'nın da bende olduğuna inanmıyor musun? Size söylediğim sözleri kendiliğimden söylemiyorum, ama bende yaşayan Baba kendi işlerini yapıyor.
Yuhanna (John)...14/11 Bana iman edin; ben Baba'dayım, Baba da bendedir. Hiç değilse bu işlerden dolayı iman edin.

İbraniler/Hebrews.1/2 Bu son çağda da her şeyin mirasçısı olarak belirlediği ve aracılığıyla evreni yarattığı kendi Oğluyla bize seslenmiştir.
   
  ÜZERİNE BASA BASA, BAĞİRA BAĞIRA SÖYLÜYORLAR YAZIYORLAR "İSA TANRI'DIR" diye .
Ayrıca birşeyi daha söylüyorlar..İkinci bir Rab var; O'da YAHVE /İsrail TANRISI RAB olan İSA'dır diyorlar.Daha bunun üzerine Amentülarımız aynı diye Müslümanlar ateşe atılır mı?
   
  VATİKAN .Katolik kilisesi din ve ahlak ilkeleri .....................www.meryemana.net/meryem/tr/misc.php?id=20&par=9&td=11

446 Eski Ahit'te yer alan kitapların Yunanca çevirisinde Tanrı'nın Musa'ya açınladığı (Bkz. Çık 3, 14) sözle ifade olunamaz adı YAHVE, Kyrios ("Rab") olarak çevrilmiştir. Rab sözcüğü o zamandan beri İSRAİL TANRISININ Tanrılığını ifade etmek için kullanılmaya başlandı. Yeni Ahit bu güçlü "Rab" adını hem BABA hem de TANRI'NIN KENDİSİ olarak kabul edilen İsa için kullanıyor, (Bkz. 1 Kor 2, 8) bu bir yeniliktir.

454 Tanrı'nın Oğlu adı, Mesih İsa'nın Babası Tanrı'ya olan biricik ve ebedi ilişkisi demektir: O Baba'nın ve Tanrı'nın Kendisinin biricik Oğludur. Hıristiyan olabilmek için Mesih İsa' nın Tanrı'nın Oğlu olduğuna inanmak şarttır. (Bkz. Hİ 8, 37, 1 Yu 2, 23)


sa kendisini "Tanrı'nın biricik Oğlu" (Yu 3, 16) olarak nitelendirerek bu adla ezeldeki varlığını doğrular. ( Bkz. Yu 10, 36) İsa "Tanrı'nın biricik Oğlu adına" inanılmasını ister (Yu 3, 18). Bu Hıristiyanlık inancı, İsa daha Çarmıhta iken yüzbaşının haykırışında ortaya çıkar: "Bu adam gerçekten Tanrı'nın Oğluydu" (Mk 15, 39). İnanlı "Tanrı'nın Oğlu" ünvanına en yüksek önemi ancak Paskalya gizinde verebilir.

445 İsa'nın Tanrı'nın Oğlu olma niteliği dirilişinden sonra yüceltilmiş insanlığında ortaya çıkar: "Kutsallık Ruhu sayesinde ölüler arasından dirilerek kudretle Tanrı'nın Oğlu ilan edildi" (Bkz. Hİ 13, 33) (Rom 1, 4). Havariler, "Biz Onun yüceliğini, Baba'dan gelen, nur ve gerçekle dolu olan biricik Oğlunun yüceliğini gördük" (Yu 1, 14) diyebilirler.

449 İsa'ya Tanrısal Rab adını veren Kilise'nin ilk inanç ilkelerinde, başlangıçtan beri TANRI BABA'YA ait olan güç, şeref ve yücelik aynı zamanda İsa'ya da aittir, çünkü İsa "Tanrı özüne" sahiptir ve Baba İsa'nın bu üstünlüğünü Onu Ölüler arasından dirilterek ve Onu yüceliğine yükselterek gösterdi.
   
  KİTAPLARINDAN BİRKAÇ ÖRNEK

Yaratılıs............3:8 Derken, günün serinliğinde bahçede yürüyen RAB Tanrı'nın sesini duydular. O'ndan kaçıp ağaçların arasına gizlendiler.

Yaratılıs............11:5 RAB insanların yaptığı kenti ve kuleyi görmek için aşağıya indi
Yaratılış............18:21 Onun için İNİP BAKACAĞIM. Duyduğum SUÇAMALAR DOĞRU mu, değil mi GÖRECEĞİM. Bunları YAPIP YAPMADIKLARINI ANLAYACAĞIM.››
Yaratılıs............3:9 RAB Tanrı Adem'e, "Nerdesin?" diye seslendi

Yaratılıs............32:28 Adam, "Artık sana Yakup değil, İsrail denecek" dedi, "Çünkü Tanrı'yla, İNSANLARLA güreşip yendin."

Eyup (Job)........1:7 Rab ŞEYTAN'a, "Nereden geliyorsun?" dedi. ŞEYTAN, "Dünyada gezip dolaşmaktan" diye yanıt verdi.

Eyüp................1:6 Bir gün ilahi varlıklar RABbin HUZURUNA ÇIKMAK için geldiklerinde, ŞEYTAN da ONLARLA GELDİ.

Çölde Sayım....15:7 Dökmelik sunu olarak da üçte bir hin şarap sun. Bunları RABbi hoşnut eden koku olarak sunacaksın

Yaratılıs...........4:9 RAB Kayin'e, "Kardeşin Habil nerede?" diye sordu. Kayin, "Bilmiyorum, kardeşimin bekçisi miyim ben?" diye karşılık verdi.

Mezburlar/Zebur.2:4 Göklerde oturan RAB gülüyor, Onlarla eğleniyor.

Çölde Sayım.....22:9 Tanrı Balam'a gelip, "Evinde kalan bu adamlar kim?" diye sordu.

Yeşaya ...........6:1 Kral Uzziya'nın öldüğü yıl yüce ve görkemli Rab'bi gördüm; tahtta oturuyordu, giysisinin etekleri tapınağı dolduruyordu.

VERDİĞİ KARARLARIN SONUCUNU KESTİREMEYEN, OLAYLARI KONTROL EDEMEYEN BİR TANRI İNANCI. (böyle bir tanrı'nın varlığın kabul edipte kurtuluş vaadlerini kesinlikle yerine getireceğine inanılabilir mi?)
ÜSTELİK BİRDE PİŞMAN OLAN YAPIYA BÜRÜNDÜLEREK NİTELENDİRİLMİŞ OLAN TANRI inancı, MÜSLÜMANLARIN SAHİP OLDUĞU "ALLAH" imanının neresiyle bağdaşabilir?

Yaratılıs............6:6 İnsanı yarattığına PİŞMAN oldu. Yüreği sızladı.
Yaratılıs...6/7 "Yarattığım insanları, hayvanları, sürüngenleri, kuşları yeryüzünden silip atacağım" dedi, "Çünkü onları yarattığıma pişman oldum."

1 Tarihler..........17:5 İsrail halkını Mısır'dan çıkardığım günden bu yana tapınakta oturmadım. Bir çadırdan öbür çadıra, orada burada konaklayarak dolaştım.

Ezra.................7:15 Benim ve danışmanlarımın Yeruşalim'de konut kuran İsrail'in Tanrısı'na gönülden verdiğimiz altını, gümüşü birlikte götürmelisin.

1 Samuel..........8:21 Halkın bütün söylediklerini dinleyen Samuel, bunları RAB'be aktardı.

Levililer.............1:14 "Eğer kişi yakmalık sunu olarak RAB'be kuş sunmak istiyorsa, kumru ya da güvercin sunmalı.

Levililer.............1:17 .............Sonra kuşu sunakta yanan odunların üstünde yakmalı. Bu yakmalık sunu, yakılan sunu ve RAB'bi hoşnut eden kokudur.

Görüldüğü gibi ifadeleri, hiç birşeyden haberi olmayan, yeryüzünde olanları görebilmesi için iniş yapması gereken, ekip halinde çalışan / yardımcıları olan, muzurluk yapan, yarattıklarının kendisine erişeceğinden korkan ve çaresizlik içinde yardımcılarını çağıran, zayıf tarafları olan, acizliklerini yarattıklarına belli eden ve bunu gönderdiği (onlara göre gönderilen) kitapta itiraf eden / belgelettiren, adeta; "evet ben sizden korktum siz güçlüsünüz, beni birlik olursanız yenebilirsiniz" diyen bir Tanrı inancına sahipler.

"Alemlerin Rabbi Allah'a" olan imandan eser varmı da?, "AMENTULARIMIZ AYNI" diye çağrılarda bulunuyorlar?
   
   MELEKLER'E İMAN KONUSUNDA ÖRNEKLER
  Onların isimlerin de ve görevlerinde ki ayrılıkları bırakın! Onlar, Melekleri dişiler olarak kabul ediyorlar ve onların suç işlediklerini kabul ediyorlar.İblis'le eşdeğer tutuyorlar
   
  Onların MELEK imanı diye bir kavramları yok. Onlar için şeytan ile Melekler arasında tek fark kendilerinden yana olanlar ve olmayanlar şeklinde. Tıpkı kötü ruh, iyi Ruh anlayışlarında oduğu gibi. Tıpkı başka ulusların Tanrıları/Kralları ile kendi Tanrıları/Kralları arasında yaptıkları ayrımlar gibi.

RABBİN AZARLAMADIĞI ŞEYTAN'a sahip bir dinin, Tanrı diye işaret ettikleriyle toplantılara katılan ŞEYTANA sahip bir dinin hangi Amentü maddeleri bir olabilir. Her dinde Tanrı, ölüm sonrası hayat, melek, ruh, öğreti, elçi gibi kavramlar var. Bu sayılanların kelime olarak geçmiş olması AMENTULARI bir yapar mı? Bu durumda bu isimlerin geçtiği sözlükler, ansiklopediler ve diğer yayınlar DİN KİTABI mı sayılması lazım?

Zekerya..............3:1 RAB, meleğinin önünde duran Başkâhin Yeşuyu ve onu suçlamak için SAĞINDA DURAN Şeytanı bana GÖSTERDİ

Zekerya..............3:2 RABbin meleği Şeytana, ‹‹RAB seni AZARLASIN ey ŞEYTAN!›› dedi, ‹‹Yeruşalimi seçen RAB seni azarlasın! Bu adam ateşten çıkarılan yarı yanmış odun parçası değil mi?››

   
  Matta................2/41 «Sonra solundakilere şöyle diyecek: `Ey lanetliler, çekilin önümden! İblis ile onun melekleri için hazırlanmış sönmez ateşe yollanın!

Meleklerin günah işleyebileceklerini kabul ediyorlar. Günah işleyip cehenneme atılan MELEK inançları var
2 Petrus...........2/4 Tanrı, günah işlemiş olan MELEKLERİ esirgemedi; onları cehenneme atıp karanlıkta zincire vurdu. Yargılanacakları zamana dek orada tutulacaklar.

Şeytan melekler de varmış..
2 Korintliler.......12/7 Aldığım esinlerin üstünlüğüyle gururlanmayayım diye bana bedende bir diken, beni yumruklamak için bir Şeytan meleği verildi, gururlanmayayım diye.

Melekler yiyip içiyorlar..
Yaratılıs..19/2 "Efendilerim" dedi, "Kulunuzun evine buyurun. ..........." Melekler, "Olmaz" dediler, "Geceyi kentin meydanında geçireceğiz."
Yaratılıs..19/3 Ama Lut çok diretti. Sonunda onunla birlikte evine gittiler. Lut onlara yemek hazırladı, mayasız ekmek pişirdi. Yediler.
   
  nlar ise; Meleklerin, bir kısmının günah işlediklerini Güreştiklerini söylüyorlar....vs

Yahuda...6 Yetkilerinin sınırı içinde kalmayıp kendilerine ayrılan yeri terk etmiş olan melekleri, büyük yargı günü için çözülmez bağlarla bağlayarak karanlığa hapsetti.

2 Petrus ..2:4 Tanrı, günah işlemiş olan melekleri esirgemedi; onları cehenneme atıp karanlıkta zincire vurdu. Yargılanacakları zamana dek orada tutulacaklar.

Esinleme......12:9 Büyük ejderha, İblis ya da ŞEYTAN diye adlandırılan ve tüm dünyayı saptıran o ESKİ YILAN, MELEKLERİYLE birlikte YERYÜZÜNE atıldı.

Hoşea....1/4-5 Melekle güreşip yendi, Ağladı, kutsanmak istedi. Tanrı'yı Beyt-El'de buldu, RAB, Her Şeye Egemen Tanrı bizimle orada konuştu, O Yahve diye anılır.
   
   
   
  ONLARA GÖRE KİTAPLAR..
Allah'ın İndirdiği Kur'an'ı Kerim'e inanmıyorlar. (yukarıda işlenen konu)(Diğer tüm Kitaplara evet dedikleri, hiç bir kitap ilavesi yapılmadığı kabul edilse bile)
   
  Luka.........................1/1-3 Sayın Teofilos, Birçok kişi aramızda olup bitenlerin tarihçesini yazmaya girişmiştir. Nitekim başlangıçtan beri bu olayların görgü tanığı ve Tanrı sözünün hizmetkârı olanlar bunları bize iletmişlerdir. Ben de tüm bu olayları ta başından özenle araştırmış biri olarak bunları sana sırasıyla yazmayı uygun gördüm.

Elçilerin İşleri (Acts)....1/1-2 Ey Teofilos,İlk kitabımda İsa'nın yapıp öğretmeye başladığı her şeyi, seçmiş olduğu elçilere Kutsal Ruh aracılığıyla buyruklar verip yukarı alındığı güne dek olanları yazmıştım.
   
  Esinlenme diyorlar, peki! bunlarda mı ESİNLENME....Kişisel ihtiyaçlarıda esinlenme ile geliyor. İlahi dedikleri kitaplarda selamların, isteklerin ne işi var. Bunlarda Kutsal ruh yada İsa'nın özel melekleri ile mi geliyor. Kendi kişisel işlerini, Kutsal ilan etmek için, oluşturdukları kitaplara sokmakta bir sakınca görmeyenler, kimbilir daha neleri sokmakta sakınca görmemişlerdir? Esinlenip, esinlenip yazanlar onlar, TANRI ADINA uygunluk onayı verenler, yine onlar.
   
  3 Yuhanna..................3/13 Sana çok yazacaklarım vardı, ama mürekkep ve kalemle yazmak istemiyorum.
Filimun.......................1/19 Ben Pavlus bunu kendi elimle yazıyorum, bedelini ben öderim. Senin kendi yaşamını bile bana borçlu olduğunu söylememe herhalde gerek yok.

Selam-sabahtan sonra, sitemlerden sonra, "birazda Tanrıdan bahsetmeli ki, "Tanrı sözü olarak" kutsal metin muamalesi görsün" diyor ve mektubuna devam ediyor.2

Korintliler....................12/1 Yararlı olmasa da övünmek gereklidir. Şimdi görümlere ve Rab'bin verdiği esinlere geleyim.
   
  Bakın kendileri söylüyor Tanrı'dan gelen birşey olmadığını. Araştırmalar sonucu, kanaatımın eseri olarak yazıyorum diyor. "İsa'nın yukarı alındığa kadar olanları" yazdım diyor." İSA, BANA YAZIPTA BIRAKTI" demiyor, "o güne kadar olanları yazdım" diyor.
   
  Esinleme (Vahiy/Revelation)...1/1 Bu kitap İsa Mesih'in esinlemesidir. Tanrı, yakın zamanda olması gereken olayları kullarına göstermesi için O'na bu esini verdi. O da gönderdiği kendi meleği aracılığıyla bunu kulu Yuhanna'ya iletti.

Esinleme (Vahiy/Revelation)...22/6 Melek bana, «Bu sözler güvenilir ve gerçektir» dedi. «Peygamberlerin ruhlarının Tanrısı olan Rab, YAKIN ZAMANDA olması gereken olayları kendi kullarına göstermek için meleğini gönderdi.»
   
  Ayrıca ne imiş kitapları bir esinlenme imiş. Önce "Tanrının oğlu" dedikleri İsa mesih esinlenmiş, oda bu esini özel melekleri aracılığı ile KULU Yuhanna'ya iletmiş. Cennet fetvası verilen kitaplar ne imişYuhanna'nın esinlenmesi imiş. Vahiy, "ALLAH'TAN" PEYGAMBERLER'lere gelir. "VAYHİN İLHAM'I olmaz, İLHAM'da VAHİY olmaz" (ilham, olsa olsa şairlere şiir olur, "bana yazdırıldı" olur, sanılar içinde sürüklenmek olur.Şeytanın düşüncelere attığı/kattıkları olur)
   
  Bakın hepsi de Vatikan'ı onaylıyor. Nelere çağrı yapıldığına bakın.Amentümuz bir diyenler, Vatika'nın "İSA TANRIDIR" dediğini öz oğullarını bildikleri gibi biliyorlar.Zaten onlarda bu terslikleri yok edebilmek, traşlıyabilmek için özetle Vatikan'ın Amentüsunu kabullendirebilmek adına, Kur'an'ın bazı Ayetlerini geçersiz kılıyorlar.


İmanlı olmak için, Hz. Muhammed'e inanmanın, Hz. Muhammed'i kabul etmenin şart olamadığını, üzerine basa basa söylüyorlar.Sonunda da fetvayı patlatıyorlar. Hıristiyanlık çağrısına katılan HERKEZE BÜYÜK ÖDÜLÜ vaad ederek, daveti "FLAŞ FETVALARI" ile duyuruyorlar.

Kur-an'ı Kerim'in bazı ayetleri ve bazı Hadis-i Şerifler tarihi sürecini doldurduğu için bunlarla amel edilemez. Kur'an-ı Kerim'in gelmesiyle yürürlükten kalkmış olan İncil ve Tevrat'ın hükümleri hâlâ geçerlidir. Bugünkü İnciller'e ve Tevrat'a inanan, Yahudi ve Hıristiyanlar da cennetliktir. Ehl-i Kitap ile ilgili ayetler, hadisler tarihseldir, dolayısıyla bugünkü Yahudi ve Hıristiyanlar'ı değil o dönemin insanlarını bağlar.” (Hoşgörü ve Diyalog İklimi, Sf.155–156 Fethullah GÜLEN)

"Yahudileri ve Hıristiyanları kınayan ve azarlayan ayetler ya Hazret-i Muhammed döneminde yaşayan ya da kendi peygamberleri döneminde yaşayan bazı Yahudi ve Hıristiyanlar hakkındadır.” (Küresel Barışa Doğru,Sf.45,Fethullah GÜLEN)

Bir çırpıda;
Bir olan Allah'a imanı,
Peygamberlere İmanı,
Kitaplara İmanı,
Ahiret'e ve Hesap gününe (Din gününün sahipliğini)
İmanı yok ediveriyorlar.

GÜNAH-SEVAP, CENNET -CEHENNEM belirleyeciliği vasıflarını üzerlerine alarak siparişle de olsa, TANRICILIK OYNUYORLAR. Gördünüz mü? Bir dedikleri/aynı dedikleri, amentü veya AMENTÜ BİRLİĞİ ONLARA GÖRE NASIL OLUYORMUŞ.

ALLAH'IN, ödüllerinden / lütuflarından olan, (kulların hedefinde olan) CENNET mükafatını, ALLAH'IN İZNİ olmadan dağıtmaya TANRICILĞA SOYUNMAK DENİR.Yada başka tanrılar edinilmişte konuşturuluyor denilir.Cennet hiç bir kulun hak edemeyeceği, Allah'ın lutfundan vermeyi vaad ettiği en büyük ödüldür.Cenneti, "hak ettim demek" bile, Allah'ın izni dışında tüm ödülleri alabilirim demektir.
   
  PEYGAMBERLERE İMAN
  Allah'ın seçtiği Hz. Muhammed'i kabul etmiyorlar.(yukarıda işlenen konu) (Diğer tüm peygamberlere evet dediklerini kabul edilse bile)
   
  Böyle peygamberler olsa yani Peygamberler onların tanımladığı hareketleri yapmış olsa; PEYGAMBERLERE İMAN, İMAN ŞARTLARI arasında yer alır mı? Sapkınlığa, hırsızlığa, kötülüğe, Putlara, zinaya davet eden PEYGAMBER olabilir mi?  Hangi Amentu birliğinden bahsediyorlar. Onlarda PEYGAMBERLERE İMAN MADDESİ bile yok. Edinmiş oldukları Tanrı bile "PEYGAMBERLERE inanmayın" diyor. Aslında onlarda bizim anladığımız manda iman olmadığı gibi (haliyle) İMANA çağıran Peygamberlerde yok. Büyücüleri, bilicileri, kahinleri, falcıları Peygamber olarak nitelendirenlerin inanaç sistemine AYNI AMENTUYA SAHİBİZ diye çağıranlar, onların "PEYGAMBER" dedikleriyle  MESLEKTAŞ  mı diyede merak etmemek imkansız. Adamların Peygamberlik mekanizması yok ki AMENTULARDA YER alsın. Baalında peygamberleri var, putlarında. 

Yeremya..........23:11 ‹‹PEYGAMBER de kâhin de TANRISIZ; TAPINAĞIMDA BİLE kötülüklerini gördüm›› diyor RAB.

Yeremya..........23:13 ‹‹SAMİRİYE PEYGAMBERLERİ arasında Şu İĞRENÇLİĞİ GÖRDÜM: BAAL adına PEYGAMBERLİK EDEREK Halkım İsraili BAŞTAN ÇIKARIYORLAR.
Yeremya..........23:14 YERUŞALİM PEYGAMBERLERİ arasında Şu korkunç şeyi gördüm: ZİNA ediyorlar, YALAN peşindeler. KÖTÜLÜK edenleri güçlendirdiklerinden, ........

Yeremya..........23:15 Bu nedenle Her Şeye Egemen RAB PEYGAMBERLER için şöyle diyor:‹‹Onlara pelinotu yedirecek, ZEHİRLİ SU İÇİRECEĞİM. Çünkü YERUŞALİM PEYGAMBERLERİ TANRISIZLIĞIN bütün ülkeye yayılmasına neden oldular.››

Yeremya..........23:16 Her Şeye Egemen RAB diyor ki, ‹‹Size PEYGAMBERLİK eden PEYGAMBERLERİN Dediklerine KULAK ASMAYIN, Onlar sizi ALDATIYOR. RABbin AĞZINDAN ÇIKANLARI  değil, kendi HAYAL ETTİKLERİ GÖRÜMLERİ ANLATIYORLAR. 

2 Tarihler..........18:21 "Ruh, 'Aldatıcı ruh olarak gidip AHAV'ın BÜTÜN PEYGAMBERLERİNE YALAN söyleteceğim' diye karşılık verdi. "RAB, 'Onu KANDIRMAYI başaracaksın' dedi, 'Git, dediğini yap.'
2 Tarihler.........18:22 "İşte RAB bu PEYGAMBERLERİN AĞZINA ALDATICI BİR RUH KOYDU. Çünkü sana kötülük etmeye karar verdi."

1 Krallar...........1:23 Krala, ‹‹PEYGAMBER Natan geldi›› dediler. Natan KRALIN huzuruna çıkıp YÜZÜSTÜ YERE KAPANDI.

1 Krallar..........18:22 İLYAS konuşmasını şöyle sürdürdü: ‹‹RABbin PEYGAMBERİ olarak sadece BEN KALDIM. Ama BAALIN DÖRT YÜZ ELLİ PEYGAMBERİ  var.

1 Krallar..........18:4 İzebel RABbin PEYGAMBERİNİ öldürdüğünde, Ovadya YÜZ PEYGAMBERİ yanına alıp ellişer ellişer mağaralara gizlemiş ve yiyecek, içecek gereksinimlerini karşılamıştı.

2 Tarihler ........18:5 İsrail Kralı AHAV  DÖRT YÜZ PEYGAMBER toplayıp, "Ramot-Gilat'a karşı savaşalım mı, yoksa vaz mı geçeyim?" diye sordu. .......
2 Tarihler .......18:6 Ama Yehoşafat, "Burada danışabileceğimiz RAB'bin BAŞKA PEYGAMBERİ YOK MU?" diye sordu.
   
  9 - TEVBE.......... 33. O, Allah'a ortak koşanlar hoşlanmasalar bile dinini, bütün dinlere üstün kılmak için, peygamberini hidayetle ve hak dinle gönderendir.
48 - FETİH.......... 13. Kim Allah’a ve Peygambere inanmazsa bilsin ki, şüphesiz biz, inkarcılar için alevli bir ateş hazırladık.
   
  "Üç dinden herhangi bir dine inanmak yeterlidir. Mühim olan Kelime-i Tevhid inancıdır. Hz. Muhammed'i ise kabul ve tasdik etmek ise şart olmayıp bir kemal mertebesidir. Ehl-i Kitap ile amentüde ittifak halindeyiz.(Ahmed ŞAHİN, Zaman Gazetesi,17.04.2000)

"Üç dinden herhangi bir dine inanmak yeterlidir.Mühim olan Kelime-i Tevhid inancıdır." diyor ama daha "TEK ALLAH'A İMAN" konusunda benzerlik yok ki. Yukarıda onların kabullerini içeren, TANRI amentularını kendi ifadeleri ile naklettim.Onlar YAHVE'ye/İSRAİL TANRISINA/OĞUL TANRIYA inanıyorlar.

Durum bu kadar açıkken alay eder gibi sanki "TEK İLAH" konusunda birliktelik varmış gibi "Mühim olan Kelime-i Tevhid inancıdır." denilebiliyor. Onlar, Alemlerin Rabbi Allah'a iman etmiyorlar ki. Bu konuda, ne "biz Yahudiyiz" diyenler, nede "biz Hıristiyanız" diyenler bir tane bile delil getiremezler. Onlar Müslüman mahallesinde salyangoz satabilmek için bu tür aldatmacalara başvuruyorlar.

Alemlerin Rabbi Allah'a
iman ediyorlarmış görüntüsü altında, "TEK İLAH" inancı maskesi ile dolaşıyorlar. Evet onlar TEK TANRIYA inanıyorlar ama çok Tanrılı inanç sistemleri içinde, TEK TANRIYA inanıyorlar. Yahudiler kıskanç tanrıları, YAHVE'ye/İSRAİL TANRI'sı RABBE inanıyor ve tapıyorlar.

Esinleme (Vahiy/Revelation)...11/8 Cesetleri, simgesel olarak Sodom ve Mısır diye adlandırılan büyük kentin ana yoluna serilecek. Onların Rabbi de orada çarmıha gerilmişti.
Esinleme (Vahiy/Revelation)...11/10 Yeryüzünde yaşayanlar, onların bu durumuna sevinip bayram edecek, birbirlerine armağanlar gönderecekler. Çünkü bu iki peygamber, yeryüzünde yaşayanlara çok eziyet etmişti.

Hıristiyanlar ise mecburen,(Eski ahit Yeni Ahit geçişini sağlayabilmek için Tanrılarının da adaptasyonu söz konusu idi)YAHVE'nin devamı isim değiştirmiş/başkalaşıma uğramış hali dedikleri, TANRININ OĞLU İSA'ya ibadet edip tapıyorlar. Asla ve Asla Alemlerin Rabbi olan Allah'a iman etmiyorlar.

Sadece bir yaratanın olması gerekliliğinden dolayı, BABA TANRI tanımını kullanıyorlar. Çünkü taptıkları Tanrılarının (VAAD'cilerinin) hiç bir yaptırım gücü olmadığını, hiç bir şeyi yaartamadığını / yaratamayacağını biliyorlar. Birbirlerini destekleyen, birbirlerinden yardım bekleyen ordular halinde olduklarını biliyorlar.


Tek amaçları Varlık Birliğini sağlayabilmek, BABA TANRIDAN görevlerin özellikle din gününün sahipliğini alabilmek. Madem herkez ondan bir parça o halde parçalar bir araya gelirsek Varlık BİR'liğini urmuş oluruz.Tanrı oluruz hayali içinde planlarını uyguluyorlar.Amentü çağrılarının sebebide budur. Yoksa onlarda biliyorlar Aynı Amentüda olmadığımızı yada olmadıklarını.
   
 

İnsanların bilmediği ve duymak istedikleri şeyleri, garip ritüeller ve sesler arasında yapmıyorlar mıydı? O halde; Dinlerinin genelinde CİN çıkartmayı, MUCİZELER olarak kabul etmişler için bu kaçınılmaz bir seçimdi. Birkaç örnek...

Matta..........9:32 Adamlar çıkarken İsa'ya, CİNE TUTSAK dilsiz biri getirildi.
Matta..........9:33 CİN KOVULUNCA adamın dili çözüldü. Halk hayret içinde, «İSRAİL'de BÖYLESİ hiç GÖRÜLMEMİŞTİR» diyordu.
Matta..........9:34 Ferisiler ise, «CİNLERİ, CİNLERİN REİSİ GÜCÜYLE kovuyor» diyorlardı.

Matta..........8:28 İsa gölün... ...., CİNE TUTSAK iki kişi mezarlık mağaralardan çıkıp O'nu karşıladı. BUNLAR ÖYLE TEHLİKELİYDİ ki, O YOLDAN KİMSE GEÇEMİYORDU.
Matta..........8:16 Akşam olunca CİNE TUTSAK birçok kişiyi kendisine getirdiler. İsa ONLARDAKİ KÖTÜ RUHLARI bir sözle kovdu, hastaların hepsini İYİLEŞTİRDİi.

Matta..........8:32 İsa onlara, «GİDİN!» dedi. CİNLERDE adamlardan ÇIKIP DOMUZLARIN İÇİNE girdiler. O anda bütün sürü dik yamaçtan aşağı koşuşarak göle atlayıp boğuldu.

Domuzları kontrol edemeyen ama CİNLERE HÜKMEDEN İSA'larının, KÖY halkı tarafından SAKAR SÜNNETCİ muamelesi görüp kovulduğunu da kendileri yazmışlar...
Matta..........8:34 Bunun üzerine bütün kent halkı İSA'yı KARŞILAMAYA çıktı. O'nu görünce BÖLGELERİNDEN AYRILMASI için YALVARDILAR.

"OĞUL TANRI" dedikleri İSA'ları bile sürekli CİN'lerle uğraştığına göre, başka türlü PEYGAMBER seçimlerini hangi mesleği baz alarak yapabilirlerdi?
İlahi vahiylerle seçilmiş olanın, üstelik birde mucizelerle gönderilmiş olanın,
Yüzyıllardır üstlerini örtmeye çalıştıkları (unutturdukları) VAHİYLERİN üzerlerini açıp halka duyuranın,
"ALLAH'tan, başka İLAH yoktur" diye,"HAK YOLUNA" davet edenin,
ALEMLERİN RABBİ OLAN ALLAH'tır diye, TEVHİD İNANCINA çağıranın,
"ALLAH'ın" RESÜL olarak seçip, MUCİZELERİYLE gönderdiği PEYGAMBERİNİN yaydıklarını örtmek, açılanları kapatmak, hatırlatılanları unutturmak için, ortaya AYNI İSİMDE TANRININ OĞLUNU sürenler, elbette mesleği CİNCİLİK BÜYÜCÜLÜK olan BİRİNİN hayatını, İSA'larının üzerine monte ederek, Hz. İSA'nın açtığı yolları, tebliğ ettiği vahiylerin üzerlerini elbette kapatacaklardı.

Onların nezdinde, gelecekle ilgili haberler yayan / laflar eden yani falcılık yapan (etkiliyici olsun diye Bilici / Kahin dedikleri) Cinciler Peygamber statüsünde kabul görüyor. Kendi lehlerine CİNLERLE konuşanı, iyilerin Peygamberi ilan ediyorlar. Aleyhlerine konuşanlar da (Onların SAPKIN inaçlarına göre; "ALLAH'ın", seçmiş olduğu TÜM RESÜLLER yani TÜM PEYGAMBERLER' de bu tür değerlendirmeleri içinde yani kötü tarafta) Aslında haklarını da yememk lazım. SAHTE PEYGAMBERİN olacağını bildirmekle kalmamışlar, onları nasıl TANINABİLECEĞİNİ DE bildirmişler. Yani kullanma kılavuzunu içine eklemişler.

2 Petrus ............2:1 Ama İsrail halkı arasında sahte peygamberler vardı, tıpkı sizin de aranızda yanlış öğreti yayanlar olacağı gibi. ... aranıza yıkıcı öğretiler sokacaklar. .....
Matta................24:11 Birçok sahte peygamber türeyecek ve bunlar birçok kişiyi saptıracak.
Matta................7:20 Böylece SAHTE PEYGAMBERLERİ MEYVALARİNDAN tanıyacaksınız.
1 Yuhanna........4:4 Yavrularım, siz Tanrı'dansınız ve SAHTE PEYGAMBERLERİ yendiniz. Çünkü içinizdeki Ruh dünyadakinden üstündür.
1 Yuhanna..........4:5 SAHTE PEYGAMBERLER dünyadandır. Bu nedenle söyledikleri sözler de dünyadandır ve DÜNYA ONLARI DİNLER.

1 Krallar............18:22 İlyas konuşmasını şöyle sürdürdü: ‹‹RABbin PEYGAMBERİ olarak sadece BEN KALDIM. Ama BAALIN DÖRT YÜZ ELLİ PEYGAMBERİ var.

Bu mesleklerin erbabı olmuşların KONUŞTUM dediklerine de, "RAB" yada "TANRI" diyorlar. Cincileri "RAB / TANRI" ile konuştuklarını TANRI SÖZÜ olarak TANRIDAN GELDİ dedikleri kitaplarında duyurarak, DİNİN ÖNDERİ konumunda olanlar İNANANLILARINI neye taptırmış oluyorlar?

Esinleme...........19:20 Canavar ve onun önünde MUCİZELER YAPAN SAHTE PEYGAMBER yakalandı. SAHTE PEYGAMBER, canavarın İŞARETİNİ alıp onun putuna tapanları bu mucizelerle saptırmıştı. Her ikisi de kükürtle yanan ateş gölüne diri diri atıldı
Esinleme...........20:10 Onları SAPTIRAN İBLİS ise, canavarla SAHTE PEYGAMBERİN de içinde bulunduğu ateş ve kükürt gölüne atıldı. Gece gündüz, sonsuzlara dek işkence göreceklerdir.

"Anlaşılmaz konuşmalar olursa, susun konuşmayın,PEYGAMBERİNİZ o esnada TANRI ile KONUŞUYOR" gib abuk-sabuk lafları, ABRA-KADABRA işlerini örtmek için kullanıyorlar. Sihirle, büyüle, Tılsımla uğraşanların semboller içeren bu tekerlemelerini İLAHİ SÖZLER diye duyurmak, ŞEYTANIN GİT dediği yolu, takipcilerine süsleyen yaldızlayanlara YAKIŞIR.

1 Korintliler........14:28 Çeviri yapacak biri yoksa, bilmediği dilde konuşan, toplulukta sessiz kalsın, KENDİ İÇİNDEN TANRIY'LA KONUŞSUN.
1 Korintliler........14:29 İki ya da üç peygamber konuşsun, diğerleri onların söylediklerini iyice tartsınlar.
1 Korintliler........14:30 Toplantıda oturanlardan birine TANRI'dan bir ESİN GELİRSE, konuşmakta olan sussun.
1 Korintliler........14:31 Herkesin bir şeyler öğrenmesi ve cesaret bulması için HEPİNİZ TEKER TEKER PEYGAMBERLİKTE bulunabilirsiniz.
1 Korintliler........14:32 Peygamberlerin ruhları peygamberlerin denetimi altındadır.
1 Korintliler........14:37 Bir kimse kendini peygamber ya da ruhça olgun biri sanıyorsa, bilsin ki, size yazdıklarım Rab'bin buyruğudur.
1 Korintliler........14:39-40 Özet olarak kardeşlerim, PEYGAMBERLİKTE BULUNMAYI gayretle isteyin, BİLİNMEYEN DİLLERDE KONUŞULMASINA engel olmayın, ama her şey uygun ve düzenli şekilde yapılsın.

ABRA KADABRA lafları bilinmeyenTANRISAL lisan diye insanlara yutturmaya çalışanlar, esasında ŞEYTANA HİZMET ettiklerini bilen, DİN ÖNDERLİĞİNE soyunmuş olanlardır. Peygamberlik anlayışları bu çerçeve içinde seyredincede Peygamberlik sorununu bir çırpıda zahmetsizce çözüvermişler. Kendileri ile işbirliği yapan, aynı yolun yolcusu olan Cin'cilik mesleğinin erbaplarını, TANRISALLIK MASKESİ altına alıp kitaplarından duyurmuşlar.

Elçilerin İşleri.....11:27 O günlerde KUDÜS'ten Antakya'ya BAZI PEYGAMBERLER geldi.
Luka..................2:36-37 Aşer oymağından Fanuel'in kızı Anna adında çok yaşlı bir kadın peygamber vardı. .......
Elçilerin İşleri.....19:6 Pavlus ellerini onların üzerine koyunca Kutsal Ruh üzerlerine indi ve bilmedikleri dillerde konuşup peygamberlik etmeye başladılar.
Elçilerin İşleri.....21:9 Bu adamın peygamberlik eden, evlenmemiş dört kızı vardı.
Elçilerin İşleri.....21:10 Oraya varışımızdan birkaç gün sonra Yahudiye'den Agabus adlı bir peygamber geldi.

Eski Ahit'ten..
2 Tarihler...........18:22 "İşte RAB bu peygamberlerinin ağzına aldatıcı bir ruh koydu. Çünkü sana kötülük etmeye karar verdi."
1 Krallar............1:23 Krala, ‹‹Peygamber Natan geldi›› dediler. Natan kralın huzuruna çıkıp yüzüstü yere kapandı.
2 Tarihler ..........18/5 İsrail Kralı Ahav DÖRT YÜZ peygamber toplayıp, "Ramot-Gilat'a karşı savaşalım mı, yoksa vaz mı geçeyim?" diye sordu. .......
2 Tarihler ..........18/6 Ama Yehoşafat, "Burada danışabileceğimiz RAB'bin başka peygamberi yok mu?" diye sordu

Peygamberleri böyle olmalıydı ki, SÖYLEDİKLERİ SÖZLER GÜME gitmesin, salladıkları anlaşılmasın, SÖYLEDİKLERİNE bol bol TANRISALLIK verilmiş TANIKLIKLAR gösterilmiş olsun ki, onlarda gerine gerine bol destekli sallamalarına devam edebilsinler. Ve su sözleri kendilerine dahada itimat temin etmesi için sarfedebilsinler.

2 Petrus ........1:20 Öncelikle şunu bilin ki, KUTSAL YAZILARDA bulunan hiçbir peygamberlik sözü kimsenin özel yorumu değildir.
2 Petrus ........1:21 Çünkü hiçbir peygamberlik sözü İNSANIN İSTEĞİNDEN kaynaklanmadı. İnsanlar KUTSAL RUH tarafından yöneltilerek Tanrı'nın sözlerini ilettiler.

Esinleme.........22:18 Bu kitaptaki peygamberlik sözlerini duyan herkesi uyarıyorum! Eğer bir kimse bu sözlere bir şey katarsa, Tanrı da bu kitapta yazılı belaları ona katacaktır.
Esinleme........22:19 Eğer bir kimse bu peygamberlik kitabının sözlerinden bir şey çıkarırsa, Tanrı da bu kitapta yazılı yaşam ağacından ve kutsal kentten ona düşen payı çıkaracaktır.

DİN sistemleri öyle olmalıydı ki, herşeyi DİLEDİKLERİ gibi yazabilmeliydiler. TANRININ GÖREV ve SELAHİYETLERİNİ bile belirleyebilmeliydiler.
VE onlarda ÖYLE YAPTILAR. İSA kimliği altında o güne kadar duyulmamış bir TANRIYI öne sürüverdiler. Yahudilerin kurtarıcı, gözetmenleri EZRA kıvamından, El-Shaddai / Hanok ayarından daha üst imtiyazlarla donattıkları, EL-Shaddai olarak göründüm diyen YAHVE'nin de papucunu dama atan OĞUL TANRIYI inançlarının içine dahil ediverdiler.

ORTAYA ÇIKAN DURUMA GÖRE, TANRIYI OYNAYIP;
TANRI ADINA; "TANRIDAN" DEDİKLERİ kitapları yazdılar
TANRI ADINA; TANRIYI ŞAHİT TUTARAK, TANIKLIK yeminleri ettiler.
TANRILARINI seçtiler,
TANRILARINI değiştirdiler,
EDİNMİŞ İLK TANRILARINI 3'e BÖLDÜLER BABA TANRI, KUTSAL RUH ve ÖZGÜN OĞUL TANRIYI elde ettiler.

Tüm bunları TANRI OLUP, TANRI adına TANRIYI TANIK GÖSTEREREK yaptılar.
DİNİ ANLATMAK adına yazılmış, "DİNİ KİTAP" statüsünde olan kitapları, "DİN" KİTAPLARI olarak kabul etmiş olanlarda "KİTAPLARI YAZAN TANRIMIZDIR, HER HARFİ ONDANDIR" diyerek TANRININ YOLUNDA YÜRÜMEYE devam ediyorlar.

   
  ONLARIN PEYGAMBERLERE BAKIŞINA BİR ÖRNEK VERELİMDE, PEYGAMBERLERE İMAN KONUSUNDA AMENTÜLARIMIZ NASIL AYNI OLUYORMUŞ DİYE SORALIM.

TOPLUMU DAHA İSTEKTE BULUNMADAN HARUN PUT YAPIM EMRİNİ VERİYOR..
Mısırdan Çıkış/Exodus......32/2 Harun, "Karılarınızın, oğullarınızın, kızlarınızın kulağındaki altın küpeleri çıkarıp bana getirin" dedi.
Mısırdan Çıkış/Exodus......32/3 Herkes kulağındaki küpeyi çıkarıp Harun'a getirdi.
Mısırdan Çıkış/Exodus......32/4 Harun altınları topladı, oymacı aletiyle buzağı sizi Mısır'dan çıkaran Tanrınız budur!" dedi.
Mısırdan Çıkış/Exodus......32/5 Harun bunu görünce, buzağının önünde bir sunak yaptı ve, "Yarın RAB'bin onuruna bayram olacak" diye ilan etti.

Peygamber, neyi Tanrı ve Rab ilan etti Samirinin buzağısını Tanrı ve Rab ilan etti BUZAĞIYI GÖNÜLLERE İÇİRMİŞ oldu. Hiç peygambere PUTCULUĞU yakıştıran, gerektiğinde PUTculuk ALLAH'A ORTAK KOŞMAYI tavsiye eden bir PETGAMBER İNANCI OLABİLİR Mİ? Böyle bir kitap İLAHİ OLABİLİR Mİ?

2 Tarihler ...18/5 İsrail Kralı Ahav DÖRT YÜZ peygamber toplayıp, "Ramot-Gilat'a karşı savaşalım mı, yoksa vaz mı geçeyim?" diye sordu. .......
2 Tarihler ...18/6 Ama Yehoşafat, "Burada danışabileceğimiz RAB'bin başka peygamberi yok mu?" diye sordu.

Onlara göre herkez peygamber olabilir. Kehanet üsdadı olanlar, kendilerine yakın gördüklerini Peygamberlik makamına hemen oturtmuşlar. Bu sayı çok fazla gelmiş olmalı, Peygamberlik, o kadar sıradan kabulleri içeriyor olmalı ki, İSRAİL TANRISI bile bu çokluktan şikayetci oluyor.

Hiç ayrım gözetmeden size Peygamberlik edenlere kulak asmayın diyor. ONLAR PEYGAMBER DEĞİLDİR DEMİYOR."Onlara itaat etmeyin, kale almayın" diyor.

Yeremya (Jeremiah)...23/16 Her Şeye Egemen RAB diyor ki, “Size peygamberlik eden peygamberlerin Dediklerine kulak asmayın, Onlar sizi aldatıyor. RAB'bin ağzından çıkanları değil, Kendi hayal ettikleri görümleri anlatıyorlar

Maksadı ne olursa olsun Tanrıları onlara Peygamberlere, İnanılmamasını emrediyor. Uyulmamasını emrediyor.

Allah'ın gönderdiği Resullerin, seslerini duyulmaz yapmak için de bu sezerzenişlerde bulunduğu kesin olan vaadci Tanrıları, belkide "hayal görenler diye" Gerçek elçileri de kastediyor olabilir. İyice bunalmış olmalı ki, yalanlayamayacakları bir takım çağrılar var ki, mevzi kaybetmeye başlamış ki, anlatılanları, yapılan davetleri uydurma düşler olarak nitelendiriyor.

Yeremya ...23/32 “Uydurma düşler gören peygamberlere karşıyım” diyor RAB. “Bu düşleri anlatıyor, yalanlarla, boş övünmelerle halkımı baştan çıkarıyorlar. Ben onları ne gönderdim, ne de atadım. Bu halka hiç mi hiç yararları yok” diyor RAB.