but1
   
   
  "HER HARFİ TANRIDAN" DEDİKLERİ, YENİ AHİT'TE YERALAN SELAMLAR, KİŞİSEL İSTEKLER ve TEMENNİLER..
   
 

 

  Romalılar.....16:1 Kenhere'deki inanlılar topluluğunun görevlisi olan Fibi kızkardeşimizi size salık veririm.
Romalılar.....16:2 Kutsallara yaraşır şekilde, onu Rab'bin adına kabul edin. Herhangi bir ihtiyacı olursa, kendisine yardım edin. Çünkü o da, ben dahil, birçoklarına yardımcı olmuştur.
Romalılar.....16:3 Mesih İsa yolunda emektaşlarım olan Priska ve Akvila'ya selam edin.
Romalılar.....16:4 Onlar benim uğruma kendi yaşamlarını tehlikeye attılar. Bunun için yalnız ben değil, diğer ulusların bütün inanlı toplulukları da onlara minnettardır.
Romalılar.....16:5 Onların evindeki inanlılar topluluğuna da selam söyleyin. Asya ilinden Mesih'e ilk iman eden sevgili kardeşim Epenetus'a selam edin.
Romalılar.....16:6 Sizin için çok çalışmış olan Meryem'e selam söyleyin.
Romalılar.....16:7 Mesih'in elçileri arasında tanınmış ve benden önce Mesih'e inanmış olan soydaşlarım ve hapishane arkadaşlarım Andronikus ve Yunya'ya selam edin.
Romalılar.....16:8 Rab'be ait olan sevgili kardeşim Ampliyatus'a selam söyleyin.
Romalılar.....16:9 Mesih yolunda emektaşımız olan Urbanus ve sevgili kardeşim Stakis'e selam edin.
Romalılar.....16:10 Mesih'in beğenisini kazanmış olan Apelis'e selam söyleyin. Aristovulus'un ev halkından olanlara selam edin.
Romalılar.....16:11 Soydaşım Herodiyon'a selam söyleyin. Narkis'in ev halkından Rab'be ait olanlara selam söyleyin.
Romalılar.....16:12 Rab'bin hizmetinde çalışan Trifena ve Trifosa'ya selam edin. Rab'bin hizmetinde çok çalışmış olan sevgili Persis'e selam söyleyin.
Romalılar.....16:13 Rab'bin seçkin bir kulu olan Rufus'a ve bana da annelik etmiş olan annesine selam edin.
Romalılar.....16:14 Asinkritus, Flegon, Hermes, Patrovas, Hermas ve yanlarındaki kardeşlere selam edin.
Romalılar.....16:15 Filologus ve Yulya'ya, Nereyus ve kızkardeşine, Olimpas ve yanlarındaki bütün kutsallara selam edin.
Romalılar.....16:16 Birbirinizi kutsal öpüşle selamlayın. Mesih'in bütün toplulukları size selam ederler.
Romalılar.....16:17 Kardeşler, size yalvarırım, aldığınız öğretiye karşı gelerek ayrılıklara ve sapmalara neden olanlara dikkat edin, onlardan sakının.
Romalılar.....16:18 Böyle kişiler Rabbimiz Mesih'e değil, kendi midelerine kulluk ederler. Saf adamların yüreklerini, kulağı okşayan tatlı sözlerle aldatırlar.
Romalılar.....16:19 Sözdinlerliğinizi herkes duydu, bu nedenle sizin adınıza seviniyorum. İyilik konusunda bilge, kötülük konusunda deneyimsiz olmanızı isterim.
Romalılar.....16:20 Esenlik veren Tanrı çok geçmeden Şeytan'ı ayaklarınızın altında ezecektir.Rabbimiz İsa'nın lütfu sizinle birlikte olsun.
Romalılar.....16:21 Emektaşım Timoteyus, soydaşlarımdan Lukyus, Yason ve Sosipater size selam ederler.
Romalılar.....16:22 Mektubu yazıya geçiren ben Tertiyus, Rab'be ait biri olarak size selamlarımı gönderiyorum.
Romalılar.....16:23-24 Bana ve bütün inanlılar topluluğuna konukseverlik eden Gayus size selam eder. Kentin haznedarı Erastus'un ve Kuvartus kardeşin size selamları var.
   
  Titus........3:9 Akılsızca tartışmalar ve soyağacı didişmelerinden, Kutsal Yasa ile ilgili çekişme ve kavgalardan sakın. Bunlar yararsız ve boş şeylerdir.
Titus........3:10 Birinci ve ikinci uyarıdan sonra bölücü kişiyle ilişkini kes.
Titus........3:11 Böyle bir kişinin sapmış olduğundan ve günah işlediğinden emin olabilirsin; o kendi kendini mahkûm etmiştir.
Titus........3:12 Ben Artemas'ı ya da Tihikus'u sana gönderir göndermez, Nikopolis'e, yanıma gelmeye gayret et. Çünkü kışı orada geçirmeye karar verdim.
Titus........3:13 Hukukçu Zenas'ı ve Apollos'u yolcu ederken bir eksikleri olmamasına dikkat et.
Titus........3:14 Bizimkiler de kendilerini iyi işlere vermeyi öğrensinler. Böylelikle temel ihtiyaçları karşılamış ve verimsiz bir yaşam sürmemiş olurlar.
Titus........3:15 Yanımdakilerin hepsi sana selam eder. Bizi seven imanlılara selam söyle. Tanrı'nın lütfu hepinizle birlikte olsun.
   
  2 Timoteyus/Timothy..1/1>2 Mesih İsa'daki yaşam vaadi uyarınca, Tanrı'nın isteğiyle Mesih İsa'nın elçisi atanan ben Pavlus'tan sevgili oğlum Timoteyus'a selam! Baba Tanrı'dan ve Rabbimiz Mesih İsa'dan sana lütuf, merhamet ve esenlik olsun.
2 Timoteyus/Timothy..1/9 Yanıma tez gelmeye gayret et.
2 Timoteyus/Timothy..1/10 Çünkü Dimas, bu dünyayı sevdiği için beni terk edip Selanik'e gitti. Kiriskis Galatya'ya, Titus Dalmaçya'ya gitti.
2 Timoteyus/Timothy..1/11 Yanımda yalnız Luka var. Markos'u alıp beraberinde getir. O, yapacağım hizmette bana yardımcı olur.
2 Timoteyus/Timothy..1/12 Tihikus'u Efes'e gönderdim.
2 Timoteyus/Timothy..1/13 Geldiğin zaman Troas'ta Karp'ın yanında bıraktığım abayı, kitapları ve özellikle yazı derilerini beraberinde getir.
2 Timoteyus/Timothy..1/14 Bakırcı İskender bana çok kötülük etti. Rab ona, yaptıklarının karşılığını verecektir.
2 Timoteyus/Timothy..1/15 Sen de ondan sakın. Çünkü söylediklerimize şiddetle karşı koydu.
2 Timoteyus/Timothy..1/16 İlk savunmamda benden yana çıkan olmadı, hepsi beni terk etti. Bunun hesabı onlardan sorulmasın.
2 Timoteyus/Timothy..1/17 Ama Tanrı bildirisi benim aracılığımla tam olarak açıklansın ve bütün uluslar bunu duysun diye Rab yardımıma geldi ve beni güçlendirdi. Aslanın ağzından böyle kurtuldum!
2 Timoteyus/Timothy..1/18 Rab beni her kötülükten kurtaracak ve kendi göksel egemenliğine güvenlik içinde ulaştıracak. Sonsuzlara dek O'na yücelik olsun. Amin.
2 Timoteyus/Timothy..1/19 Priska, Akvila ve Onesifor'un ev halkına selam söyle.
2 Timoteyus/Timothy..1/20 Erastus, Korint'te kaldı. Trofimus'u da Milet'te hasta bıraktım.
2 Timoteyus/Timothy..1/21 Kış bastırmadan gelmeye gayret et. Evulus, Pudens, Linus, Klavdiya ve bütün kardeşler sana selam ederler.
2 Timoteyus/Timothy..1/22 Rab ruhunla birlikte olsun. Tanrı'nın lütfu sizlerle olsun.
   
   
   
  3 Yuhanna..3/1 Ben yaşlı önderden, gerçekten sevdiğim sevgili Gayus'a selam!
3 Yuhanna..3/2 Sevgili kardeşim, senin canın refah içinde olduğu gibi, her bakımdan refah ve sağlık içinde olman için dua ediyorum.
3 Yuhanna..3/3 Bazı kardeşler gelip senin gerçeğe bağlı kaldığına, gerçeğin izinden yürüdüğüne tanıklık edince çok sevindim.
3 Yuhanna..3/4 Benim için, çocuklarımın gerçeğin izinden yürüdüklerini duymaktan daha büyük bir sevinç olamaz!
3 Yuhanna..3/5 Sevgili kardeşim, sana yabancı oldukları halde, kardeşler için yaptığın her şeyde içten bir bağlılıkla davranıyorsun.
3 Yuhanna..3/6 Onlar, inanlılar topluluğu önünde senin sevgine tanıklık ettiler. Onları Tanrı'ya yaraşır şekilde yardımlarınla birlikte uğurlarsan, iyi edersin.
3 Yuhanna..3/7 Çünkü inanmayanlardan hiçbir yardım almadan, Mesih adı uğruna yola çıktılar.
3 Yuhanna..3/8 Bu nedenle gerçek uğruna emektaşlar olmak için böylelerini desteklemeliyiz.
3 Yuhanna..3/9 Topluluğa bazı şeyler yazdım, ama aralarında en üstün olma sevdasında olan Diyotrefis bizi kabul etmiyor.
3 Yuhanna..3/10 Bundan dolayı, eğer gelirsem, bize yönelttiği haksız suçlamalarla yaptığı kötülükleri hatırlatacağım. Bununla yetinmeyerek kardeşleri de kabul etmiyor, etmek isteyenlere engel oluyor ve onları topluluktan dışarı atıyor.
3 Yuhanna..3/11 Sevgili kardeşim, kötüyü değil, iyiyi örnek al. İyilik yapan, Tanrı 'dandır. Kötülük yapan, Tanrı'yı görmüş değildir.
3 Yuhanna..3/12 Herkesle birlikte gerçeğin kendisi, Dimitriyus'un değerliliğine tanıklık ediyor. Biz de tanıklık ederiz. Sen de tanıklığımızın doğru olduğunu biliyorsun.
3 Yuhanna..3/13 Sana çok yazacaklarım vardı, ama mürekkep ve kalemle yazmak istemiyorum.
3 Yuhanna..3/14 Yakında seni görmek ümidindeyim, o zaman yüz yüze konuşuruz. Esen kal! Arkadaşlar sana selam ederler . Sen de oradaki arkadaşlara adlı adınca selam söyle.
   
   
  Filimun..1/1-2 Mesih İsa'nın uğruna tutuklu olan ben Pavlus'tan ve kardeşimiz Timoteyus'tan, sevgili emektaşımız sen Filimun'a, kızkardeşimiz Afiya'ya, birlikte mücadele verdiğimiz Arkipus'a ve senin evindeki inanlılar topluluğuna selam!
Filimun..1/3 Babamız Tanrı'dan ve Rab İsa Mesih'ten size lütuf ve esenlik olsun.
Filimun..1/4-5 Rab İsa'ya olan imanını ve bütün kutsallara beslediğin sevgiyi duydukça dualarımda seni anıyor, Tanrıma sürekli şükrediyorum.
Filimun..1/6 İmanını başkalarıyla paylaşmakta etkin olman ve böylelikle Mesih'te sahip olduğumuz her iyiliğin bilincine ulaşman için dua ediyorum.
Filimun..1/7 Senin sevgin bana büyük sevinç ve teselli kaynağı oldu. Çünkü, kardeşim, kutsalların yürekleri senin sayende ferahladı.
Filimun..1/8-9 Bu nedenle, gerekli olanı sana buyurmaya Mesih'te büyük cesaretim olduğu halde, şimdi Mesih İsa'nın uğruna tutuklu biri olan ben yaşlı Pavlus sana sevgiyle rica etmeyi yeğliyorum.
   
  Filimun..1/10-11 Ben hapisteyken kendisine manevi baba olduğum, bir zamanlar sana yararsız, ama şimdi sana da bana da yararlı olan oğlum Onesimus'la ilgili bir ricam var.
Filimun..1/12 Kendisini, yani can ciğerimi sana geri gönderiyorum.
Filimun..1/13-14 Müjde'nin uğruna tutuklu kalacağım sürece senin yerine bana hizmet etmesi için onu yanımda alıkoymak isterdim; ama senin onayın olmadan bir şey yapmak istemedim. Çünkü yapacağın iyiliğin zorunluluktanmış gibi değil, gönülden olmasını istedim.
Filimun..1/15 Onesimus'un bir süre senden ayrılmış olması, belki de onu temelli geri alman içindi.
Filimun..1/16 Onu artık köle değil, köleden üstün, sevgili bir kardeş olarak geri alacaksın. O, özellikle benim için çok değerlidir. Ama hem bir insan, hem de Rab'be ait biri olarak senin için daha da çok sevilecek bir kardeştir.
Filimun..1/17 Buna göre eğer beni yoldaşın sayıyorsan, onu beni kabul eder gibi kabul et.
Filimun..1/18 Sana herhangi bir haksızlık etmişse, ya da bir borcu varsa, bunu benim hesabıma say.
Filimun..1/19 Ben Pavlus bunu kendi elimle yazıyorum, bedelini ben öderim. Senin kendi yaşamını bile bana borçlu olduğunu söylememe herhalde gerek yok.
Filimun..1/20 Evet kardeş, Rab yolunda bana bir yardımın olsun. Mesih'te yüreğimi ferahlat.
Filimun..1/21 Sözümü dinleyeceğinden emin olarak ve istediğimden fazlasını da yapacağını bilerek sana yazıyorum.
Filimun..1/22 Aynı zamanda bana kalacak bir yer hazırla. Çünkü dualarınızın aracılığıyla sizlere bağışlanacağımı ümit ediyorum.
Filimun..1/23-24 Mesih İsa uğruna kendisiyle birlikte tutuklu bulunduğum Epafra, emektaşlarım Markos, Aristarkus, Dimas ve Luka sana selam ederler.
Filimun..1/25 Rab İsa Mesih'in lütfu ruhunuzla birlikte olsun. Amin.
   
   
   
  2Petrus(peter)...1/1 İsa Mesih'in kulu ve elçisi ben Simun Petrus'tan, Tanrımız ve Kurtarıcımız İsa Mesih'in doğruluğu sayesinde bizimkiyle eşdeğer bir imana kavuşmuş olanlara selam!
2Petrus(peter)...1/2 Tanrı'yı ve Rabbimiz İsa'yı tanımakla lütuf ve esenlik artan ölçüde sizin olsun.
1Petrus(peter)...1/1 Mesih İsa'nın elçisi olan ben Petrus'tan, Pontus, Galatya, Kapadokya, Asya ili ve Bitinya'ya dağılmış ve buralarda yabancı olarak yaşayan seçilmişlere selam!
1Petrus(peter)...1/2 İsa Mesih'in sözünü dinlemeniz için ve O'nun kanının üzerinize serpilmesi için, Baba Tanrı'nın önbilgisine göre Ruh tarafından kutsal kılınarak seçildiniz. Lütuf ve esenlik artan ölçüde sizin olsun.
   
   
   
  Titus..3/12 Ben Artemas'ı ya da Tihikus'u sana gönderir göndermez, Nikopolis'e, yanıma gelmeye gayret et. Çünkü kışı orada geçirmeye karar verdim.
Titus..3/13 Hukukçu Zenas'ı ve Apollos'u yolcu ederken bir eksikleri olmamasına dikkat et.
Titus..3/14 Bizimkiler de kendilerini iyi işlere vermeyi öğrensinler. Böylelikle temel ihtiyaçları karşılamış ve verimsiz bir yaşam sürmemiş olurlar.
Titus..3/15 Yanımdakilerin hepsi sana selam eder. Bizi seven imanlılara selam söyle.Tanrı'nın lütfu hepinizle birlikte olsun.
   
   
   
  2 Timoteyus/Timothy..1/1>2 Mesih İsa'daki yaşam vaadi uyarınca, Tanrı'nın isteğiyle Mesih İsa'nın elçisi atanan ben Pavlus'tan sevgili oğlum Timoteyus'a selam! Baba Tanrı'dan ve Rabbimiz Mesih İsa'dan sana lütuf, merhamet ve esenlik olsun.
2 Timoteyus/Timothy..1/3 Gece gündüz dualarımda durmadan seni anarak atalarım gibi temiz vicdanla kulluk ettiğim Tanrı'ya şükrediyorum.
2 Timoteyus/Timothy..1/4 Gözyaşlarını anımsıyor, sevinçle dolmak için seni görmeyi özlemle bekliyorum.
2 Timoteyus/Timothy..1/5 Sendeki içten imanı anımsıyorum. Önce büyükannen Lois'in ve annen Evniki'nin sahip olduğu imana şimdi senin de sahip olduğuna eminim.
2 Timoteyus/Timothy..1/6 Bu nedenle, ellerimi senin üzerine koymamla Tanrı'nın sana verdiği armağanı alevlendirmen gerektiğini hatırlatıyorum.
2 Timoteyus/Timothy..1/15 Figelus ve Ermogenis dahil, Asya ilinde olanların hepsinin beni terk ettiğini biliyorsun.
2 Timoteyus/Timothy..1/16 Rab, Onesifor'un ev halkına merhamet etsin. Çünkü o çok kez içimi ferahlattı ve zincire vurulmuş olmamdan utanmadı.
2 Timoteyus/Timothy..1/17 Tersine, Roma'ya geldiğinde beni gayretle arayıp buldu.
2 Timoteyus/Timothy..1/18 O gün Rab'den merhamet bulmasını dilerim. Efes'te onun bana ne kadar hizmet ettiğini sen de çok iyi bilirsin.
   
   
   
  2 Selanikliler ..3/16 Esenlik kaynağı olan Rab'bin kendisi size her zaman, her durumda esenlik versin. Rab hepinizle birlikte olsun."
2 Selanikliler ..3/17 Ben Pavlus bu selamı kendi elimle yazıyorum. Her mektubumun özel işaretidir bu; böyle yazarım."
2 Selanikliler ..3/18 Rabbimiz İsa Mesih'in lütfu hepinizle birlikte olsun. "
   
   
   
  Koloseliler ..4/7 Rab yolunda emektaşım ve güvenilir bir hizmetkâr olan sevgili kardeşimiz Tihikus, benimle ilgili her şeyi size bildirecektir.
Koloseliler ..4/8 İşte bu amaçla, durumumuzu iletmesi ve yüreklerinize cesaret vermesi için kendisini size gönderiyorum.
Koloseliler ..4/9 Onunla birlikte, sizden biri olan, güvenilir ve sevgili kardeş Onesimus'u da gönderiyorum. Burada olup biten her şeyi size bildirecekler.
Koloseliler ..4/10 Hapishane arkadaşım Aristarkus ve Barnaba'nın yeğeni Markos size selam ederler. Markos'la ilgili buyruklar aldınız; eğer yanınıza gelirse, kendisini kabul edin.
Koloseliler ..4/11 Yustus diye adlandırılan Yeşu da size selam eder. Tanrı'nın Egemenliği için çalışan emektaşım Yahudiler yalnız bunlardır. Bunlar bana teselli oldular.
Koloseliler ..4/12 Sizden biri ve Mesih İsa'nın kulu olan Epafra size selam eder. Tanrı'nın her isteğinden emin, yetkin kişiler olarak ayakta kalasınız diye sizin için her zaman duayla mücadele ediyor.
Koloseliler ..4/13 Gerek sizin için, gerek Laodikya ve Hiyerapolis'te bulunanlar için çok emek verdiğine tanıklık ederim.
Koloseliler ..4/14 Sevgili hekim Luka ve Dimas da size selam ederler.
Koloseliler ..4/15 Laodikya'daki kardeşlere, Nimfa'ya ve onun evindeki topluluğa selam edin.
   
   
   
  Romalılar (Romans)....1/1İsa Mesih'in kulu, Tanrı'nın müjdesini yaymak için seçilip elçi olmaya çağrılan ben Pavlus'tan selam!

Romalılar (Romans)....1/9-10 Oğlunun müjdesini yaymakta tüm varlığımla kulluk ettiğim Tanrı, sizi durmadan, her zaman dualarımda andığıma tanıktır. Tanrı'nın isteğiyle sonunda size gelebilmek için bana bir yol açılmasını diliyorum.
Romalılar (Romans)....1/11 Çünkü ruhça pekişmeniz için size ruhsal bir armağanı ulaştırmak üzere sizi görmeyi çok istiyorum.
Romalılar (Romans)....1/12 Yani, ben aranızdayken ben sizin, siz de benim, birbirimizin imanıyla cesaret buluruz demek istiyorum.
Romalılar (Romans)....1/13 Kardeşler, diğer uluslar arasında olduğu gibi, çalışmalarımın sizin aranızda da bir ürün vermesi için yanınıza gelmeyi birçok kez amaçladığımı, ama şimdiye dek hep engellendiğimi bilmenizi istiyorum.
Romalılar (Romans)....1/14 Greklere ve Grek olmayanlara, bilgelere ve bilgisizlere karşı sorumluluğum vardır.
Romalılar (Romans)....1/15 Bu nedenle Müjde'yi, elimden geldiğince Roma'da bulunan sizlere de bildirmeye hazırım.
Romalılar (Romans)....1/16 Çünkü ben Müjde'den utanmıyorum. Müjde, önce Yahudilerin, sonra da Yahudi olmayanların olmak üzere, iman eden herkesin kurtuluşu için Tanrı'nın gücüdür.
Romalılar (Romans)....1/17 Tanrı'nın insanı akladığı, Müjde'de açıklanır. Aklanma yalnız imanla olur. Yazılmış olduğu gibi, «İmanla aklanan insan yaşayacaktır.»

   
   
   
  Romalılar (Romans)....15/Romalılar (Romans)....1/17 Bunun için Mesih İsa'ya ait biri olarak Tanrı'ya verdiğim hizmetle övünebilirim.
Romalılar (Romans)....15/Romalılar (Romans)....1/18-19 Ulusların söz dinlemesi için Mesih'in benim aracılığımla, sözle ve eylemle, mucizeler ve harikalar yaratan güçle, Kutsal Ruh'un gücüyle yaptıklarından başka şeyden söz etmeye cesaret edemem. Şöyle ki, Kudüs'ten başlayıp İllirya bölgesine kadar dolaşarak Mesih'in müjdesini her yerde duyurdum.
Romalılar (Romans)....15/Romalılar (Romans)....1/20 Bir başkasının koyduğu temel üzerine bina etmemek için Müjde'yi, Mesih'in adının duyulmadığı yerlerde yaymaya gayret ettim.

Romalılar (Romans)....15/22 İşte bu nedenle yanınıza gelmem çok kez engellenmiştir.
Romalılar (Romans)....15/23>24 Şimdiyse bu yörelerde artık bana yapacak bir şey kalmadığından, yıllardan beri de yanınıza gelmeyi arzuladığımdan, İspanya'ya giderken size uğrarım. Geçerken önce sizi görüp bir süre arkadaşlığınıza doymak, daha sonra tarafınızdan oraya uğurlanmak umudundayım.
Romalılar (Romans)....15/25 Ama şimdi kutsallara bir yardımı ulaştırmak için Kudüs'e gidiyorum.
Romalılar (Romans)....15/26 Çünkü Makedonya ve Ahaya'da bulunanlar, Kudüs'teki kutsallar arasında yoksul olanlar için yardım toplamayı uygun gördüler.
Romalılar (Romans)....15/27 Evet, uygun gördüler. Gerçekte onlara yardım borçludurlar. Uluslar, onların ruhsal bereketlerine ortak olduklarına göre, maddesel bereketlerle onlara hizmet etmeye borçludurlar.
Romalılar (Romans)....15/28 Böylece bu işi bitirdikten ve sağlanan yardımı onlara ulaştırdıktan sonra size uğrayıp İspanya'ya gideceğim.
Romalılar (Romans)....15/29 Yanınıza geldiğimde, Mesih'in bereketinin doluluğuyla geleceğimi biliyorum.
Romalılar (Romans)....15/30 Kardeşler, Rabbimiz İsa Mesih ve Ruh'un sevgisi adına size yalvarıyorum, benim için Tanrı'ya dua ederek uğraşıma katılın.
Romalılar (Romans)....15/31 Yahudiye'deki imansızlardan kurtulmam için ve Kudüs'e olan hizmetimin kutsallarca kabul edilmesi için dua edin.

   
   
   
  Özel istekler ve selamlar
Romalılar (Romans)....16/1 Kenhere'deki inanlılar topluluğunun görevlisi olan Fibi kızkardeşimizi size salık veririm.
Romalılar (Romans)....16/2 Kutsallara yaraşır şekilde, onu Rab'bin adına kabul edin. Herhangi bir ihtiyacı olursa, kendisine yardım edin. Çünkü o da, ben dahil, birçoklarına yardımcı olmuştur.
Romalılar (Romans)....16/3 Mesih İsa yolunda emektaşlarım olan Priska ve Akvila'ya selam edin.
Romalılar (Romans)....16/4 Onlar benim uğruma kendi yaşamlarını tehlikeye attılar. Bunun için yalnız ben değil, diğer ulusların bütün inanlı toplulukları da onlara minnettardır.
Romalılar (Romans)....16/5 Onların evindeki inanlılar topluluğuna da selam söyleyin. Asya ilinden Mesih'e ilk iman eden sevgili kardeşim Epenetus'a selam edin.
Romalılar (Romans)....16/6 Sizin için çok çalışmış olan Meryem'e selam söyleyin.
Romalılar (Romans)....16/7 Mesih'in elçileri arasında tanınmış ve benden önce Mesih'e inanmış olan soydaşlarım ve hapishane arkadaşlarım Andronikus ve Yunya'ya selam edin.
Romalılar (Romans)....16/8 Rab'be ait olan sevgili kardeşim Ampliyatus'a selam söyleyin.
Romalılar (Romans)....16/9 Mesih yolunda emektaşımız olan Urbanus ve sevgili kardeşim Stakis'e selam edin.
Romalılar (Romans)....16/10 Mesih'in beğenisini kazanmış olan Apelis'e selam söyleyin. Aristovulus'un ev halkından olanlara selam edin.
Romalılar (Romans)....16/11 Soydaşım Herodiyon'a selam söyleyin. Narkis'in ev halkından Rab'be ait olanlara selam söyleyin.
Romalılar (Romans)....16/12 Rab'bin hizmetinde çalışan Trifena ve Trifosa'ya selam edin. Rab'bin hizmetinde çok çalışmış olan sevgili Persis'e selam söyleyin.
Romalılar (Romans)....16/13 Rab'bin seçkin bir kulu olan Rufus'a ve bana da annelik etmiş olan annesine selam edin.
Romalılar (Romans)....16/14 Asinkritus, Flegon, Hermes, Patrovas, Hermas ve yanlarındaki kardeşlere selam edin.
Romalılar (Romans)....16/15 Filologus ve Yulya'ya, Nereyus ve kızkardeşine, Olimpas ve yanlarındaki bütün kutsallara selam edin.
Romalılar (Romans)....16/16 Birbirinizi kutsal öpüşle selamlayın. Mesih'in bütün toplulukları size selam ederler.
Romalılar (Romans)....16/17 Kardeşler, size yalvarırım, aldığınız öğretiye karşı gelerek ayrılıklara ve sapmalara neden olanlara dikkat edin, onlardan sakının.
Romalılar (Romans)....16/18 Böyle kişiler Rabbimiz Mesih'e değil, kendi midelerine kulluk ederler. Saf adamların yüreklerini, kulağı okşayan tatlı sözlerle aldatırlar.
Romalılar (Romans)....16/19 Sözdinlerliğinizi herkes duydu, bu nedenle sizin adınıza seviniyorum. İyilik konusunda bilge, kötülük konusunda deneyimsiz olmanızı isterim.
Romalılar (Romans)....16/20 Esenlik veren Tanrı çok geçmeden Şeytan'ı ayaklarınızın altında ezecektir.Rabbimiz İsa'nın lütfu sizinle birlikte olsun.
Romalılar (Romans)....16/21 Emektaşım Timoteyus, soydaşlarımdan Lukyus, Yason ve Sosipater size selam ederler.
Romalılar (Romans)....16/22 Mektubu yazıya geçiren ben Tertiyus, Rab'be ait biri olarak size selamlarımı gönderiyorum.
Romalılar (Romans)....16/23-24 Bana ve bütün inanlılar topluluğuna konukseverlik eden Gayus size selam eder. Kentin haznedarı Erastus'un ve Kuvartus kardeşin size selamları var.
   
   
   
  1 Korintliler (1 Corinthians)....1/1-3 Tanrı'nın isteğiyle Mesih İsa'nın elçisi olmaya çağrılan ben Pavlus ve kardeşimiz Sostenis'ten, Tanrı'nın Korint'teki topluluğuna selam! Mesih İsa'da kutsal kılınmış ve kutsal olmaya çağrılmış olan sizlere ve hepimizin Rabbi İsa Mesih'in adını her yerde anan herkese, Babamız Tanrı'dan ve Rab İsa Mesih'ten lütuf ve esenlik olsun.
1 Korintliler (1 Corinthians)....1/4 Tanrı'nın Mesih İsa'da size bağışladığı lütuftan ötürü sizin için her zaman Tanrıma şükrediyorum.
1 Korintliler (1 Corinthians)....1/5-6 Mesih'le ilgili tanıklığımız sizde pekiştiği gibi Mesih'te her şeyde, her söz ve her bilgide zenginleştiniz.
1 Korintliler (1 Corinthians)....1/7 Şöyle ki, siz Rabbimiz İsa Mesih'in görünmesini beklerken hiçbir ruhsal armağandan yoksun değilsiniz.
1 Korintliler (1 Corinthians)....1/8 Rabbimiz İsa Mesih, kendi gününde kusursuz olmanız için sizi sonuna dek pekiştirecektir.
1 Korintliler (1 Corinthians)....1/9 Sizi, Oğlu Rabbimiz İsa Mesih'le paydaşlığa çağırmış olan Tanrı güvenilirdir.
1 Korintliler (1 Corinthians)....1/10 Kardeşler, Rabbimiz İsa Mesih'in adıyla yalvarıyorum: hepiniz uyum içinde olun, aranızda bölünmeler olmadan aynı düşüncede ve aynı yargıda birleşin.
1 Korintliler (1 Corinthians)....1/11 Kardeşlerim, Klovi'nin ev halkından aranızda çekişmeler olduğunu öğrendim.
1 Korintliler (1 Corinthians)....1/12 Şunu demek istiyorum: her biriniz, «Ben Pavlus yanlısıyım», «Ben Apollos yanlısıyım», «Ben Kefas yanlısıyım» ya da «Ben Mesih yanlısıyım» diyormuş.
1 Korintliler (1 Corinthians)....1/13 Mesih bölündü mü? Sizin için çarmıha gerilen Pavlus muydu? Pavlus'un adıyla mı vaftiz edildiniz?
1 Korintliler (1 Corinthians)....1/14-15 Hiç kimse benim adımla vaftiz edildiğinizi söylemesin diye sizlerden Krispus ve Gayus'tan başkasını vaftiz etmediğim için Tanrı'ya şükrediyorum.
1 Korintliler (1 Corinthians)....1/16 Evet, bir de İstefanas'ın ev halkını vaftiz ettim; bunun dışında kimseyi vaftiz ettiğimi hatırlamıyorum.
   
   
   
  1 Korintliler (1 Corinthians)....2/1 Kardeşler, yanınıza gelip Tanrı'yla ilgili bildiriyi size duyurduğum zaman, etkileyici sözlerle ya da üstün bir bilgelikle gelmedim.
1 Korintliler (1 Corinthians)....2/2 Aranızdayken, İsa Mesih'ten ve O'nun çarmıha gerilmiş olmasından başka bir şey bilmemeye kararlıydım.
1 Korintliler (1 Corinthians)....2/3 Ben size zayıflık ve korku içinde geldim, nasıl da titriyordum!
1 Korintliler (1 Corinthians)....2/4 Sözüm ve bildirim, insan bilgeliğinin ikna edici sözlerine değil, Ruh'un kanıtlayıcı gücüne dayanıyordu.
   
   
   
  Pavlus'un kişisel dilekleri
1 Korintliler (1 Corinthians)....16/1 Kutsallara yapılacak para yardımına gelince, siz de bunu Galatya topluluklarına buyurduğum şekilde yapın.
1 Korintliler (1 Corinthians)....16/2 Her biriniz haftanın ilk günü kazancına göre bir miktar parayı alıkoyup biriktirsin, böylece yanınıza geldiğim zaman para toplamaya gerek kalmasın.
1 Korintliler (1 Corinthians)....16/3 Ben oraya vardığımda, bağışlarınızı götürmek üzere uygun gördüğünüz kişileri tanıtıcı mektuplarla Kudüs'e göndereceğim.
1 Korintliler (1 Corinthians)....16/4 Eğer benim de gitmeme değerse, onları yanıma alıp gideceğim.

1 Korintliler (1 Corinthians)....16/5 Makedonya'dan geçtikten sonra yanınıza geleceğim. Çünkü Makedonya'dan geçeceğim.
1 Korintliler (1 Corinthians)....16/6 Belki yanınızda bir süre kalırım, hatta kışı da sizinle geçirebilirim. Öyle ki, ondan sonra nereye gidecek olsam, bana yardım edebilesiniz.
1 Korintliler (1 Corinthians)....16/7 Sizi öyle kısaca görüp geçmek istemiyorum. Rab'bin izniyle sizinle uzunca bir süre kalmayı ümit ediyorum.
1 Korintliler (1 Corinthians)....16/8 Ama Pentikost gününe dek Efes'te kalacağım.
1 Korintliler (1 Corinthians)....16/9 Çünkü burada büyük ve etkili işler yapmak için bana bir kapı açıldı. Ne var ki, bana karşı koyanlar çoktur.
1 Korintliler (1 Corinthians)....16/10 Timoteyus yanınıza gelirse, aranızdayken korkacak bir şeyi olmamasına dikkat edin. Çünkü o da benim gibi Rab'bin işini yapıyor.
1 Korintliler (1 Corinthians)....16/11 Kimse onu hor görmesin. Yanıma gelmesi için onu esenlikle uğurlayın. Kardeşlerle birlikte onun gelmesini bekliyorum.
1 Korintliler (1 Corinthians)....16/12 Kardeşimiz Apollos'a gelince, kardeşlerle birlikte size gelmesi için ona çok ricada bulundum, ama şimdi gelmeye hiç de istekli değildir. Uygun bir fırsat bulunca gelecek.
1 Korintliler (1 Corinthians)....16/13 Uyanık kalın, imanda dimdik durun, mert ve güçlü olun.
1 Korintliler (1 Corinthians)....16/14 Her şeyi sevgiyle yapın.
1 Korintliler (1 Corinthians)....16/15-16 Ahaya'da ilk iman eden ve kendilerini kutsalların hizmetine adayan İstefanas'ın ev halkını bilirsiniz. Kardeşler, sizeyalvarırım, bu gibilere ve onlarla birlikte çalışıp emek verenlerin hepsine bağımlı olun.
1 Korintliler (1 Corinthians)....16/17 İstefanas, Fortunatus ve Ahaykus'un gelişine sevindim. Yokluğunuzu bana unutturdular.
1 Korintliler (1 Corinthians)....16/18 Sizin ruhunuzu olduğu gibi, benim ruhumu da ferahlattılar. Bu gibilerin değerini bilin.
1 Korintliler (1 Corinthians)....16/19 Asya ilindeki topluluklar size selam ederler. Akvila ve Priska, evlerinde buluşan toplulukla beraber Rab'de size çok selam ederler.
1 Korintliler (1 Corinthians)....16/20 Buradaki bütün kardeşlerin size selamı var. Birbirinizi kutsal öpüşle selamlayın.
1 Korintliler (1 Corinthians)....16/21 Ben Pavlus, bu selamı kendi elimle yazıyorum.
1 Korintliler (1 Corinthians)....16/22 Rab'bi sevmeyene lanet olsun. Marana-ta! (Aramice "Buldum", "Rabbimiz geldi", Gelin, ya Rab" gibi . Düşülen bir notta olabilir deniliyor.)
1 Korintliler (1 Corinthians)....16/23 Rab İsa'nın lütfu sizinle birlikte olsun.
1 Korintliler (1 Corinthians)....16/24 Hepinize Mesih İsa'da sevgiler. Amin.